Prioritatea PROVOCĂRI SOCIETALE

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avizele

Secţiei de ştiinţe

1

20.80009.1606.01

Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene  Rezumat

Institutul de Filologie Română B.P. Hașdeu

Dr. hab. Mincu Eugenia

Aviz

2

20.80009.1606.02

Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale  Rezumat

Institutul Patrimoniului Cultural

Dr. Grădinaru Natalia

Aviz

3

 

20.80009.1606.03

Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)  Rezumat

Institutul de Filologie

Română B.P. Hașdeu

Dr.hab.

Corcinschi Nina

Aviz

4

20.80009.1606.04

Elaborarea științifică a“Enciclopediei Moldovei” și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere  Rezumat

Biblioteca Științifică

Andrei Lupan

Dr. hab. Manolache Constantin

Aviz

5

20.80009.1606.05

Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană  Rezumat

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Dr. hab., Cușnir Valerii

Aviz

6

20.80009.1606.06

Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova  Rezumat

Universitatea Pedagogică de

Stat Ion Creangă din Chișinău

Dr. hab. Musteață Sergiu

Aviz

7

20.80009.1606.07

Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu  Rezumat

Universitatea Pedagogică de

Stat Ion Creangă din Chișinău

 

Dr. Cosovan Olga

Aviz

8

20.80009.1606.08

Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din R. Moldova  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Bogatu Eugenia

Aviz

9

20.80009.1606.09

Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă  Rezumat

Academia de Studii

Economice din Moldova

Dr. hab., Bîrcă Alic

Aviz

10

 

20.80009.1606.10

 

Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane  Rezumat

Institutul de Științe ale Educației

Dr. Cucer Angela

Aviz

11

20.80009.1606.11

Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Liliana Rotaru

Aviz

12

20.80009.1606.12

Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european  Rezumat

Institutul Patrimoniului Cultural

Dr. Violeta Tipa

Aviz

13

20.80009.1606.13

Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană  Rezumat

Institutul de Cercetări Juridice

 

Dr. Mocanu Victor

Aviz

14

20.80009.1606.14

Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Zanoci Aurel

Aviz

15

20.80009.1606.15

Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului  Rezumat

Universitatea de

Stat din Moldova

Dr. Ciobanu Rodica

Aviz

16

20.80009.0807.16

Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023  Rezumat

Institutul Național de Cercetări Economice

Dr. hab. Stratan Alexandru

Aviz

17

20.80009.0807.17

Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene  Rezumat

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Cazac Viorica

Aviz

18

20.80009.0807.18

Cercetări enciclopedice de economie și drept economic  Rezumat

Biblioteca Științifică (Institut)„Andrei Lupan”

Dr. Armeanic Alexandru

Aviz

19

20.80009.0807.19

Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și metapoeticei  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Grati Aliona

Aviz

20

20.80009.0807.20

Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)  Rezumat

Universitatea de Stat din Tiraspol

 

Dr. hab. Chiriac Liubomir

Aviz

21

20.80009.0807.21

Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației  Rezumat

Institutul Național de Cercetări Economice

Dr. hab.

Gagauz Olga

Aviz

22

20.80009.0807.22

Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova  Rezumat

Institutul Național de

Cercetări Economice

Dr. hab., Perciun Rodica

Aviz

23

20.80009.0807.23

Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova  Rezumat

Universitatea de

Stat din Moldova

Dr. hab.,

Guțu Vladimir

Aviz

24

20.80009.0807.24

Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale  Rezumat

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

 

Dr. Prohin Andrei

Aviz

25

20.80009.0807.25

Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar  Rezumat

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

Dr. Chiriac Tatiana

Aviz

26

20.80009.0807.26

Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova  Rezumat

Universitatea de Stat Agrară din Moldova

Dr. Nicolaescu Gheorghe

Aviz

27

20.80009.0807.27

Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale  Rezumat

Institutul de Științe ale

Educației

Dr. Franțuzan Ludmila

Aviz

28

 

20.80009.0807.28

Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare  Rezumat

Academia de Administrare Publică

Dr. hab. Roșca Ludmila

Aviz

29

20.80009.0807.29

Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova  Rezumat 

Instittul Național de Cercetări Economice

Dr. Colesnicova Tatiana

Aviz

30

20.80009.0807.30

Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Chisari-Rurak Aliona

Aviz

31

20.80009.0807.31

Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii  Rezumat

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

Dr. Sanduleac Sergiu

Aviz

32

20.80009.0807.32

Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor  Rezumat

Universitatea de Stat din Tiraspol

Dr. Golubițchi Silvia

Aviz

33

20.80009.0807.34

Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova  Rezumat

Universitatea Tehnică a

Moldovei

Dr. hab. Albu Svetlana

Aviz

34

20.80009.0807.35

Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice.  Rezumat

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. hab., Secrieru Angela

Aviz

35

20.80009.0807.36

Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene.Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I.  Rezumat

Institutul de Istorie

Dr. hab.

Cereteu Igor

Aviz

36

20.80009.0807.37

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului  Rezumat

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Dr.

Gonța Victoria

Aviz

37

20.80009.0807.38

Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova.  Rezumat

Institutul Național de Cercetări Economice

Dr.

Vinogradova Natalia

Aviz

38

20.80009.0807.39

Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene)  Rezumat

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Dr. hab. Manolachi Veaceslav

Aviz

39

20.80009.0807.40

Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției  Rezumat

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Dr. Budevici- Puiu Liliana

Aviz

40

20.80009.0807.41

Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri  Rezumat

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Dr. Prisăcaru Veronica

Aviz

41

20.80009.0807.42

Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale  Rezumat

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. Pisaniuc Maia

Aviz

42

20.80009.0807.43

Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare  Rezumat

Muzeul Național

de Istorie a Moldovei

Dr. hab. Zabolotnaia Lilia

Aviz

43

20.80009.0807.44

Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane  Rezumat

Universitatea de Stat Agrară din Moldova

Dr. hab., Cimpoieș Dragoș

Aviz

44

20.80009.0807.45

Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale  Rezumat

Institutul de Științe ale

Educației

Dr. Vicol Nelu

Aviz

Înregistrări online