Secția Nord a AȘM

Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei a fost fondată în toamna anului 2006 cu scopul de a monitoriza activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic în zona de nord a Republicii Moldova în conlucrare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”, IP Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”, Institutul de cercetări „Rif Acvaaparat” ș. a. În decembrie 2018, în urma reformării AȘM, a fost redenumită Filiala Nord a AȘM, iar în decembrie 2019 – Secția Nord a AȘM.

Darea de seamă a activității Secției Nord a AȘM pentru 2019


În cadrul Secţiei Nord a AȘM activează 2 specialişti.

Capcelea Valeriu, seful Secției Nord, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar - CV

Telefon de contact: 231-2 47 97; E-mail: [email protected]; [email protected]

Gavdiuc Ion, specialist principal, responsabil de compartimentul Inovare și Transfer Tehnologic - CV

Telefon de contact:231-2 47 97; E-mail: [email protected]


Secția Nord a AȘM organizează anual Conferințe Științifice naţionale şi cu participare Internațională care constituie un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniile: tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic, științe ale naturii, ecologice și agricole, științe socio-umane, științe ale educației și arte, economie și drept și dezvoltare regională pentru a cunoaşte preocupările şi realizările cadrelor științifice și rezidenților Incubatoarelor de inovare și Parcurilor științifico-tehnologice din arealul de nord al Republicii Moldova, Zonei economice libere din Bălți, Agenției de Dezvoltare Regională Nord în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii cercetătorilor științifici, identificarea şi utilizarea de noi tehnici și tehnologii inovaționale, abordarea unor proiecte şi participări la programe de instruire și consultanță științifică europene.

În ultimii cinci ani au fost organizate și promovate:

1. Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova:realizări, probleme, perspective”, organizată de Filiala Bălți a AȘM în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” și IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 25-26 septembrie 2015 în incinta Universității de Stat „Alecu Russo”. Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, conferință națională (2015, Bălți). Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” 25-26 septembrie 2015, Bălți / col. red. Capcelea Valeriu [et. al.]. - Bălți: S. n., (Tipogr. „Indigo Color”). - 286 p.

2. Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (ediția a doua), consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea AȘM, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a AȘM organizată în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Universitatea de Stat „Alecu Russo” și IP Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”. Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, conferință națională (2; 2016, Bălți). Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”: consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei (Ed. a 2-a), 29-30 septembrie 2016, Bălți / col. red. Valeriu Capcelea (coord.) [et. al.]. - Bălți: S. n., (Tipogr. „Foxtrot”), 2016. 314 p.

3. Filiala Bălți a participat în mod activ la pregătirea Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, Bălţi, 21-22 iunie 2018. Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, conferinţă naţională (2018 ; Chişinău). Conferința națională cu participare internațională „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, Bălți, 21-22 iunie 2018/ coord.: Valeriu Capcelea. – Chişinău : Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). 246 p.

În anul 2017 Filiala Bălți a AȘM a editat lucrarea „Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale, și perspective”: Culegere de articole științifice / Filiala Bălți a Acad. de Științe a Moldovei, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”; coord. (ed.); Valeriu Capcelea ; col. red: Capcelea Valeriu [et. al.]. – Bălți: Indigou Color, 2017. În această culegere au fost publicate 95 de articole științifice ale autorilor din Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia.

La 21-22 iunie 2019, Filiala Nord a promovat o nouă manifestare științifică: conferință științifică cu participare internațională „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), Bălți, 21-22 iunie 2019 în colaborare cu Zona economică Liberă Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, uzina Moldagrotehnica din Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”. Rapoartele susţinute au fost publicate în culegerea de articole „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă naţională cu participare internaţională (3 ; 2019 ; Bălţi). Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, (Ed. a 3-a), 21-22 iunie 2019, Bălţi / col. red.: Valeriu Capcelea (coord.) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 493 p.


Pe parcursul activității, cercetătorii științifici al Secției Nord a AȘM au acordat un suport metodologic la perfectarea a 65 de proiecte de transfer tehnologic. În rezultat, 33 de agenți economici au devenit rezidenți ai PȘT „Academica”, „Inagro”, II „Inventatorul”, „Antreprenorul inovativ”. În perioada nominalizată, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cofinanțat doar 11 proiecte în valoare totală de 6600,0 mii lei. Proiectele expertizate pozitiv de către Consiliul Consultativ de Expertiză au fost asigurate cu o cofinanțare bugetară în mărime de 50% din costul total al proiectului. Un exemplu elocvent din anul 2016 îl constituie SA „Moldagrotehnica” din mun. Bălți care a beneficiat de un grant în mărime de 1000,0 mii lei pentru implementarea proiectului „Proiectarea și producerea cultivatorului CST-4 destinat pentru prelucrarea solului după tehnologia strip-till”, Societatea cu răspundere limitată „Bobu service” din s. Hârbovăţ, r-nul Anenii Noi – 300,0 mii lei pentru realizarea proiectului „Reciclarea și valorificarea deșeurilor de la abatorizarea păsărilor, prepararea concentratului proteico-glucidic furajer”. Potențialul colaboratorilor Filialei permite elaborarea anuală a 9-10 proiecte de transfer tehnologic, care ulterior se expediau la AITT pentru organizarea expertizării și cofinanțării în cazul obținerii avizelor pozitive a experților din Consiliul Consultativ de Expertiză al AȘM. Din cauza finanțării insuficiente a AITT (în anul 2016 a fost finanțate doar două proiecte), restul propunerilor de proiecte avizate pozitiv au fost ignorate. Nealocarea mijloacelor financiare la proiectele direcționate spre implementare duce, în consecință, la formarea unei imagini negative asupra activității AȘM. Din cauza vizată am apelat la alte surse alternative, inclusiv și internaționale care acordă cofinanțare ca Ministerul Mediului prin intermediul Fondului Ecologic Național, Ministerul Economiei prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – PNUD Moldova.

În anul 2016 au fost elaborate 7 proiecte de transfer tehnologic:

1. „Producerea amelioratorului pentru sol în baza tehnologiei inovaționale; „Moldagrotehnica” din mun. Bălți

2. „Proiectarea, producerea și încercarea semănătorii mini-till de precizie pentru porumb și floarea soarelui SK6DF”; Societatea cu răspundere limitată „Ecosorbent” din or. Ștefan Vodă.

3. „Producerea amelioratorului pentru sol în baza tehnologiei inovaționale”; Societatea cu răspundere limitată „Proeducația XXI” din or. Ungheni.

4. „Proiectarea, producerea și comercializarea panourilor solare termice și fotovoltaice”; Societatea cu răspundere limitată „Ecobricheta” din mun. Bălți.

5. „Reciclarea și valorificarea anvelopelor uzate, producerea diverselor articole din deșeuri pe bază de cauciuc”; Societatea cu răspundere limitată „Reenergotrans” din mun. Bălți.

6. „Majorarea eficienței energetice a echipamentelor electrice prin aplicarea injectoarelor de frecvență a fazelor cu funcții de dirijare vectorială a fluxului magnetic” etc.

Filiala organizează manifestări științifice de amploare cu scopul de a stabili legături strânse și o colaborare fructuoasă dintre instituțiile științifice din Nordul Republicii Moldova și agenții economici, organizațiile și întreprinderile din sfera producției.


O altă dimensiune a activității Secției Nord a AȘM o reprezintă acordarea asistenței metodologice solicitanților privind întocmirea cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală la AGEPI. În ultimii trei ani, au fost perfectate materialele pentru depunerea cererii de înregistrare și au fost depuse 10 cereri de brevete. Spre exemplu, în septembrie 2016 au fost perfectate materialele pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci combinate individuale de producție a concentratului proteico-glucidic furajer obținut în urma reciclării și valorificării deșeurilor de la abatorizarea păsărilor (pene, sânge, gușă, esofag, trahee, cadavre de tineret perit neafectat de maladii, embrioni slab dezvoltați de la incubarea ouălelor) la SRL „Bobu service” din s. Hârbovăţ, r-nul Anenii Noi.

În același timp, Secția Nord acordă ajutor la perfectarea dărilor de seamă financiare narative, monitorizarea implementării proiectelor și activității de producție a rezidenților în perioada aflării lor în cadrul Incubatoarelor de Inovare, Parcurilor Științifico-Tehnologice.

Specialiştii Secției Nord a AȘM se ocupă de organizarea participării rezidenților la expoziții naționale și internaționale. Spre exemplu, în perioada 2014–2016 a fost acordat suportul necesar pentru participare la 13 expoziții. În septembrie 2016 a fost acordat un suport organizatoric pentru participarea la 19-22.10.2016 CEI „Moldexpo”, în cadrul Expoziției târg internațională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole și meșteșuguri „Farmer” ediția a XIX-a. În același timp, a fost acordat suportul necesar rezidenților în vederea participării la 19–22.11.2016 CEI „Moldexpo”, la Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediția a XXXI-a. Printre rezultatele remarcabile din 2015 pot fi remarcate următoarele rezultate: CEI „Moldexpo”, Expoziția internațională de echipament și produse din domeniul agriculturii și zootehniei „Moldagroteh” 2015 (spring), ediția a XXVIII, în cadrul căreia SA „Moldagrotehnica” din mun. Bălți i sa decernat diplomă de onoare și GRANT PRI pentru proiectul „Proiectarea și producerea cultivatorului CST 4 destinat prelucrării terenului conform tehnologiei strip-till” la 4-7.03.2015 și distincția de la Expoziția europeană a creativității și inovării Euroinvent 2015 care a avut loc în România, la Iași, în cadrul căreia SRL „Ecosorbent” din Ștefan Vodă a fost menționată cu diplomă și medalia de aur pentru proiectul „Tehnologie de preparare a cărbunelui activ din materie primă netradițională locală” la 14-16.05.2015.

O altă dimensiune a activității Secției Nord ține de organizarea şi participarea la întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, bussinesului mic, conducătorilor întreprinderilor industriale şi agricole din raioanele de nord ale Republicii Moldova, privind informarea asupra activităţii Parcurilor Știinţifico-Tehnologice şi a Incubatoarelor de Inovare, familiarizarea cu cerinţele faţă de ofertele de proiect, față de candidaţii-rezidenţi, precum şi cu condiţiile de alocare a suportului financiar referitor la implementarea proiectelor prezentate la concurs. În ultimii ani au fost organizate și promovate 8 seminare și mese rotunde cu reprezentanții celor 14 raioane și mun. Bălți (Râșcani, Edineț, Fălești, Glodeni, Rezina și Florești, Soroca, Bălți) atât în incinta Filialei, cât și în raioane.

Totodată, este asigurată participarea rezidenţilor la seminare, conferințe naţionale și internaționale, ateliere de lucru, forumuri, aplicații, ședințe tematice. Spre exemplu, la 30.01.2014 rezidenții au participat la „Reuniunea oamenilor de afaceri Moldova–România” organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în colaborare cu Camerele de Comerț și Industrie din județele Prahova, Bacău, Vaslui și Neamț.


Anual cercetătorii Secției Nord a AȘM se ocupă de organizarea participării elevilor la Concursul Național „Cel mai bun elev inovativ ediția a VII” organizat de AȘM, Ministerul Educației, AITT, Universitatea AȘM și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Spre exemplu, în anul 2014 la Concursul Naţional „Cel mai bun elev inovativ” ediția a VII din 18 mai, au fost menţionaţi eleva clasei a XII a Liceului Teoretic „B. P. Hașdeu” din or. Drochia, elevii Bodean Petru și Bacalâm Stanislav cu lucrarea „Levitația obiectelor cu ajutorul inelelor turbionare”, elevul clasei VII a Liceului Teoretic „Nicolai Casso” din s. Chișcăreni, Cătălin Bețivu r-nul Sângerei cu lucrarea „Energia vântului – alternative de succes”. La 23 mai 2015, la Concursul Național, locul I a fost decernat elevului clasei a XII a Liceului Teoretic „Gh. Asachi” din Ungheni pentru lucrarea „Transformarea plasticului în petrol lichid”, locul II a fost decernat Elenei Rusu de la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni. Cu un premiu pentru popularitate au fost menționați elevii Alexandru Sîrbu și Alexandru Ciuvaga din Soroca.

Înregistrări online