Prioritatea PROVOCĂRI SOCIETALE (audieri-2024)

Graficul audierilor publice, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avize

 

1

20.80009.1606.01

Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Mincu Eugenia

Aviz anual

Aviz final

2

20.80009.1606.02

Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale  Rezumat anual / Rezumat final

Institutul Patrimoniului Cultural

Dr. Grădinaru Natalia

Aviz anual

Aviz final

3

20.80009.1606.03

Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.hab.

Corcinschi Nina

Aviz anual

Aviz final

4

20.80009.1606.04

Elaborarea științifică a“Enciclopediei Moldovei” și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Manolache Constantin

Aviz anual

Aviz final

5

20.80009.1606.05

Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Cușnir Valerii

Aviz anual

Aviz final

6

20.80009.1606.06

Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

 

Dr. Musteață Sergiu

Aviz anual

Aviz final

7

20.80009.1606.07

Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

 

Dr. Cosovan Olga

Aviz anual

Aviz final

8

20.80009.1606.08

Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din R. Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Bogatu Eugenia

Aviz anual

Aviz final

9

20.80009.1606.09

Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii

Economice din Moldova

Dr. hab., Bîrcă Alic

Aviz anual

Aviz final

10

20.80009.1606.10

 

Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr. Cucer Angela

Aviz anual

Aviz final

11

20.80009.1606.11

Patrimoniul academic universitar din RSS Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Liliana Rotaru

Aviz anual

Aviz final

12

20.80009.1606.12

Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european  Rezumat anual / Rezumat final

Institutul Patrimoniului Cultural

Dr. Tipa Violeta

Aviz anual

Aviz final

13

20.80009.1606.13

Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

 

Dr. Mocanu Victor

Aviz anual

Aviz final

14

20.80009.1606.14

Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Zanoci Aurel

Aviz anual

Aviz final

15

20.80009.1606.15

Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Ciobanu Rodica

Aviz anual

Aviz final

16

20.80009.0807.16

Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. hab. Stratan Alexandru

Aviz anual

Aviz final

17

20.80009.0807.17

Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Cazac Viorica

Aviz anual

Aviz final

18

20.80009.0807.18

Cercetări enciclopedice de economie și drept economic  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Armeanic Alexandru

Aviz anual

Aviz final

19

20.80009.0807.19

Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și metapoeticei  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Grati Aliona

Aviz anual

Aviz final

20

20.80009.0807.20

Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept STEAM)  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

 

Dr. hab. Chiriac Liubomir

Aviz anual

Aviz final

21

20.80009.0807.21

Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. hab.

Gagauz Olga

Aviz anual

Aviz final

22

20.80009.0807.22

Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. hab., Perciun Rodica

Aviz anual

Aviz final

23

20.80009.0807.23

Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab.,

Guțu Vladimir

Aviz anual

Aviz final

24

20.80009.0807.24

Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale  Rezumat anual / Rezumat final

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

 

Dr. Prohin Andrei

Aviz anual

Aviz final

25

20.80009.0807.25

Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr. Chiriac Tatiana

Aviz anual

Aviz final

26

20.80009.0807.26

Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Nicolaescu Gheorghe

Aviz anual

Aviz final

27

20.80009.0807.27

Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr. Franțuzan Ludmila

Aviz anual

Aviz final

28

20.80009.0807.28

Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

 

Dr. hab. Roșca Ludmila

Aviz anual

Aviz final

29

20.80009.0807.29

Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

           Dr.

Colesnicova Tatiana

Aviz anual

Aviz final

30

20.80009.0807.30

Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Chisari-Rurak Aliona

 

Aviz anual

Aviz final

31

20.80009.0807.31

Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr. Sanduleac Sergiu

Aviz anual

Aviz final

32

20.80009.0807.32

Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr. Golubițchi Silvia

Aviz anual

Aviz final

33

20.80009.0807.33

Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a iluminatului public  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Gropa Victor

Aviz anual

Aviz final

34

20.80009.0807.34

Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. hab. Albu Svetlana

Aviz anual

Aviz final

35

20.80009.0807.35

Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice.  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. hab., Secrieru Angela

Aviz anual

Aviz final

36

20.80009.0807.36

Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene.Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab.

Cereteu Igor

Aviz anual

Aviz final

37

20.80009.0807.37

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

Dr.

Gonța Victoria

Aviz anual

Aviz final

38

20.80009.0807.38

Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova.  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr.

Vinogradova Natalia

Aviz anual

Aviz final

39

20.80009.0807.39

Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (Jocurile Olimpice, campionatele mondiale și europene)  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Dr. hab. Manolachi Victor

Aviz anual

Aviz final

40

20.80009.0807.40

Concepția integrată a sportului național: buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

Dr. Budevici- Puiu Liliana

Aviz anual

Aviz final

41

20.80009.0807.41

Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Dr. Prisăcaru Veronica

Aviz anual

Aviz final

42

20.80009.0807.42

Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale  Rezumat anual / Rezumat final

Academia de Studii Economice din Moldova

Dr. Pisaniuc Maia

Aviz anual

Aviz final

43

20.80009.0807.43

Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare  Rezumat anual / Rezumat final

Muzeul Național

de Istorie a Moldovei

Dr.

Zabolotnaia Lilia

Aviz anual

Aviz final

44

20.80009.0807.44

Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. hab. Cimpoieș Dragoș

Aviz anual

Aviz final

45

20.80009.0807.45

Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău

 

Dr. Vicol Nelu

Aviz anual

Aviz final

Înregistrări online