Prioritatea MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avizele

Secţiei de ştiinţe

1

20.80009.7007.01

Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice.  Rezumat

Grădina Botanică Națională

Dr.

Miron Aliona

Aviz

2

20.80009.7007.02

Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.  Rezumat

Institutul de Zoologie

Dr.hab. Bușmachiu Galina

Aviz

3

20.80009.7007.03

Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil.  Rezumat

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Dr.

Corcimaru Serghei

Aviz

4

20.80009.7007.04

Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii.  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor

Dr. Andronic Larisa

Aviz

5

20.80009.7007.05

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu.  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.

Sprincean Veaceslav.

Aviz

6

20.80009.7007.06

Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor.  Rezumat

Institutul de Zoologie

Dr.hab.

Zubcov Elena

Aviz

7

20.80009.7007.07

Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a

plantelor

Dr.hab

Dascaliuc Alexandru

Aviz

8

20.80009.7007.08

Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.  Rezumat

Institutul de Ecologie și Geografie

Dr.

Bejan Iurii

Aviz

9

20.80009.7007.09

Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei.  Rezumat

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Dr.

Sîrbu Tamara

Aviz

10

20.80009.7007.10

Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi.  Rezumat

Universitatea Tehnică din Moldova

Dr.hab.

Dulgheru Valeriu

Aviz

11

20.80009.7007.11

Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.  Rezumat

Institutul de Ecologie și Geografie

Dr.hab.

Bulimaga Constantin

Aviz

12

20.80009.7007.12

Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic.  Rezumat

Institutul de Zoologie

Dr.hab.

Toderaş Ion

Aviz

13

20.80009.7007.13

Studii structurii geologice a teritoriului Republica Moldova pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic.  Rezumat

Institutul de Geologie şi Seismologie

Dr.

Nicoara Igor

Aviz

14

20.80009.7007.14

Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ.  Rezumat

Grădina Botanică Națională

Dr.

Sîrbu Tatiana

Aviz

15

20.80009.7007.15

Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.hab.

Ulian Galina

Aviz

16

20.80009.7007.16

Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică.  Rezumat

IP Institutul de Genetică, fiziologie și protecție a plantelor

Dr.hab.

Volosciuc Leonid

Aviz

17

20.80009.7007.17

Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de agrogeneză, perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, elaborarea cadrului metodologic-informaţional de monitorizare şi reproducere lărgită a fertilităţii.  Rezumat

IP Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a solului N. Dimo

Dr.

Rozloga Iurii

Aviz

18

20.80009.7007.18

Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE)  Rezumat

Institutul de Energetică

Dr.

Tîrşu Mihai

Aviz

19

20.80009.7007.19

Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi.  Rezumat

Grădina Botanică Națională

Dr.

Ion Roșca

Aviz

20

20.80009.7007.20

Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.  Rezumat

Institutul de Chimie

Dr.hab.

Povar Igor

Aviz

21

20.80009.7007.21

Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă.  Rezumat

Institutul de Chimie

Acad.

Lupaşcu Tudor

Aviz

22

20.80009.7007.22

Cercetarea şi conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republica Moldova.  Rezumat

Grădina Botanică Națională

Dr.

Ghendov Veaceslav

Aviz

23

20.80009.7007.23

Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă.  Rezumat

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.

Rusu Vadim

Aviz

24

20.80009.7007.24

Modificări şi tendinţe spaţio- temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic.  Rezumat

Universitate de Stat din Tiraspol

Dr.

Puţuntică Anatolie

Aviz

25

20.80009.7007.25

Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară.  Rezumat

Institutul de Fiziologie și

Sanocreatologie

Dr.hab.

Balan Ion

Aviz

26

20.80009.7007.26

Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea diversificată şi schimbări posibile (studiu de caz- Republica Moldova).  Rezumat

Institutul de Geologie și Seismologie

Dr.hab.

Moraru Constantin

Aviz

Înregistrări online