Lista participanților la Festivalul cercetării și inovării

organizat la Academia de Științe a Moldovei la 10 noiembrie 2023 (Programe de stat 2020–2023; proiecte științifice bilaterale; granturi postdoctorale ș.a.) care au prezentat rezultatele relevante sub formă de bannere, postere, filme, prezentări.

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

„Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova”, conducător dr. Eugenia Bogatu.

Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică”, conducător dr. Aurel Zanoci.

„Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului”, conducător dr. hab. Rodica Ciobanu.

Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”, conducător dr. hab., prof. univ. Aliona Grati.

Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”, conducător dr. hab. Ludmila Roșca.

„Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I”, conducător dr. hab. Igor Cereteu.

Laboratorul Plante aromatice și medicinale al Institutului de Genetică, Fiziologie și protecție a Plantelor, PS „Diminuarea consecinţelor schimbărilor climatice prin crearea, implementarea soiurilor de plante medicinale şi aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltare sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară”, conducător dr. Zinaida Balmuș.

PS Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii, conducător acad. Aurelian Gulea.

Institutul de Zoologie, PS „Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo- și fitohelminților, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici și elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic”, conducător acad. Ion Toderaș; „Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migrației şi impactului poluanților, stabilirea legităților funcționării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecințelor nefaste asupra ecosistemelor” conducător mem. cor. dr. hab., prof. Elena Zubcov; PS „Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creștere a peștilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de cultură alimentate cu apă circulantă”, conducător dr. Vadim Rusu; „Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice”, conducător dr. hab. Galina Bușmachiu.

Institutul de Chimie, PS  „Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor „s” și „d” cu liganzi polidentați„ conducător dr. hab. Ion Bulhac, „Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice si de mediu”, conducător acad. Gheorghe Duca, „Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică”, conducător dr. hab. Veaceslav Kulcițki, „Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologic active și compuși nanostructurați”, conducător dr. Vasile Lozan, „Diminuarea impactului substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți din materie primă autohtonă”, conducător acad. Tudor Lupașcu „Sinteza steroizilor cu fragment azolic cu ciclu D și/sau în catenă laterală în calitate de compuși de bază pentru crearea medicamentelor destinate tratamentului cancerului de prostată”, conducător dr. hab. Fliur Macaev, „Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației”, conducător dr. hab. Igor Povar.

Institutul de Fizică Aplicată, PS „Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică”, conducător dr. hab. Nicolae Enachi.

„Obţinerea de noi materiale micro-şi nano-structurate prin metode fizicochimice şi elaborarea tehnologiilor pe baza acestora”, conducător m. c. Alexanr Dicusar

Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachevici”Sisteme Informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate și procesarea cunoștințelor și datelor”, conducător m. c. Constantin Gaindric.

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” PS „Mobilization of plant genetic resources, plant breeding and use as forage, melliferous and energy crops in bioeconomy”, conducător dr. Victor Țîței; proiect „Cercetarea și conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republicii Moldova”, conducător dr. Veaceslav Ghendov; PS „Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice”, conducător dr. Aliona Miron.

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, PS „Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară”.

Proiect doctoral „Sisteme de suport decizional pentru identificarea și diminuarea riscurilor cibernetice în infrastructuri critice", conducător dr., prof. Gheorghe Căpățină.

 

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișnău

Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului”, conducător dr. Victoria Gonța.

Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova”, conducător dr. hab., prof. univ. Sergiu Musteață.

„Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar”, conducător dr. Tatiana Chiriac.

Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii”, conducător dr. Sergiu Sanduleac.

Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane”, conducător dr. Angela Cucer.

Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale”, conducător dr. Ludmila Franțuzan.

Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”, conducător dr. hab. Nelu Vicol.

Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” – expoziția de artă plastică.

Modificări și tendințe spațio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic”, conducător dr. Anatolie Puțuntică.

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

„Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinților și extinderea ariei lor de aplicație, conducător acad. Ion Bostan.

„Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară, conducător dr. Eduard Monaico.

„Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova”, conducător dr. hab. Svetlana Albu.

„Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane”, conducător dr. hab., prof. univ. Dragoș Cimpoieș.

Provocări și tendințe în asigurarea securității nutriționale a persoanelor cu tulburări asociate consumului de gluten în Republica Moldova”, conducător dr. Rodica Siminiuc, dr. Dinu Țurcanu.

PS „Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară”, conducător mem. cor. al AȘM Rodica Sturza.

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, direvctor dr. Liliana Cepoi.

Studii ale structurii geologice a teritoriului Republicii Moldova pentru valorificarea rațională a substanțelor minerale utile și reducerii riscului seismic, conducător dr. Igor Nicoară.

TUMnanoSAT - Moldova’s first satellite

 

 

Academia de Studii Economice din Moldova

Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă”, conducător dr. hab. Alic Bîrcă.

„Drepturile omului în Republica Moldova. Dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, conducător dr. hab. Angela Secrieru.

„Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020–2023”, conducător dr. hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM Alexandru Stratan.

„Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”, conducător dr. hab. Olga Gagauz.

„Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, conducător dr. hab. Rodica Perciun.

„Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”, conducător dr. hab. Tatiana Colesnicova.

„Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”, conducător dr. hab. Natalia Vinogradova.

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE: prezentarea publicațiilor.

 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți”

Infrastructura informaţională USARB în susţinerea cercetării ştiinţifice; Contribuţii ştiinţifice ale universitarilor bălţeni; Libuniv.catalog ExLibris Primo; Baze de date accesibile cercetătorilor USARB; Vizibilitatea cercetătorilor USARB: studiu bibliometric; VideoSpoturi privind indexarea lucrărilor universitarilor bălţeni în baze de date, biblioteci şi platforme deschise; VideoTutoriale în ajutorul cercetătorilor; Biblioteca digitală a USARB.

 

Universitatea de Stat de MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„NICOLAE TESTEMIȚANU”

Lab. de inginerie tisulară și culturi celulare, Program de Stat „Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară”, conducător prof. Viorel Nacu.

IN VIVO STUDIES OF LAVENDER EXTRACTS IN HEALING OF THERMAL INJURIES IN SMALL ANIMALS” Adina Organ, Mariana Jian, Vitalie Cobzac, Vladilena Gîrbu, Tamara Cotelea, Octavian Cirimpei,Tatiana Globa,  Veaceslav Kulcițki, Viorel Nacu

Lab. de infecții intraspitalicești, PS „Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi”, conducător mem. cor. al AȘM Viorel Prisacari.

Laboratorul de genetică, PS „Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile”, conducător prof. univ. Ghenadie Curocichin.

Lab. de neurobiologie și genetică medicală, Proiecte de cercetare: Program de Stat. Proiect bilateral moldo-turc, conducător acad. Groppa Stanislav, prof. univ., dr. hab. șt. med.

Proiectul multilateral „Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters (PhageLand)”, conducător Alina Ferdohleb, conf. univ., dr. șt. med.

Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală, PS „Infertilitatea masculină – sistemogeneza factorilor de risc, studiul mecanismelor patologice și optimizarea strategiilor de prevenire, monitorizare și tratament în populația RM”. conducător Ion Dumbrăveanu, dr. hab. șt. med., conf. univ.

Laboratorul de gastroenterologie, PS „Bolile cronice hepatice și pancreatice: aspecte nutriționale și chirurgicale”, conducător Iulianna Lupașco, dr. hab. șt. med., conf. cerc.

Program de Stat „Chirurgia modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii”, conducător Andrei Țîbîrnă, dr. șt. med., conf. univ.

Centrul Științific al Medicamentului, PS „Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare”, conducător Vladimir Valica, dr. hab. șt. farm., prof. univ.

Catedra de oftalmologie, PS „Implementarea unei metode chirurgicale întratamentul glaucomului cu implantarea șuntului cu supapă elaborate”, conducător Eugeniu Bendelic, dr. hab. șt. med., prof. univ.

Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară, Program de Stat „Patologia chirurgicală și trauma la gravide și postpartum: optimizarea strategiei managementului în diagnostic și tratament”, conducător Igor Mișin, dr. hab. șt. med., prof. cerc.

Departamentul Cercetare, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS), responsabil Eugenia Groza.

Program postdoctoral dr. Larisa Rotaru „Comorbidități în gută: studiul polimorfismului clinic, diagnosticului, strategiilor de tratament și prognistic”.

Research4life.

Dispozitiv pentru pregătirea șlifurilor țesuturilor dure dentare”, Ababii Victoria, Gorea Corneliu, Marcu Diana.

Spitalul clinic republican „Timofei moșneaga”

Proiect „Evoluția cardiochirurgiei malformațiilor cardiace congenitale în Republica Moldova”, Laboratorul de Chirurgie a Malformațiilor Cardiace Congenitale

PS „ Epidemiologia, factorii de risc, diagnosticul precoce, evoluţia, particularităţile de tratament şi metodele de profilaxie a spondiloartritelor seronegative în Republica Moldova”, conducător dr. hab., prof. univ. Liliana Groppa.

 

 

Institutul de Cardiologie

Proiect „Comparative evaluation of renal denervation versus pharmacological treatment on diastolic function in patients with resistant hypertension: three years follow-up”.

Proiect „ Impact of renal denervation treatment on NT-proBNP level and Six-Minute Walk Test in patients with resistant hypertension and heart failure with preserved ejection fraction”.

Proiect „Predictive value of Wells and Geneva score in suspected pulmonary thromboembolism in critically ill patients with COVID 19: A Retrospective Study”.

PS „Algoritm de selectare a programului de reabilitare cardiacă multifactorială la domiciliu în raport cu fenotipul insuficienței cardiace după evenimente cardiovasculare acute”, conducător dr. hab. Eleonora Vatamanu.

Proiect „Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară”, conducător acad. Mihail Popovici.

 

Agenția națională de sănătate publică

Proiect „Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile”.

Proiect „Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele A,B,C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns”.

Proiect „Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la radiații ionizate, în contextul directivei EUROTOM nr. 2013/59/”.

Proiect „Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova”

Proiect „Cercetarea coloborativă  și consolidarea capacităților în sănătatea și securitatea în muncă. Proiect bilateral moldo-turc 2022–2023”.

 

INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE

Proiect „Tulburări cognitive majore(demență) la pacienții cu patologie neurodegenerativă și vasculară”.

 

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

Programe de stat „Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale Republicii Moldova”, conducător dr. Oleg Mașner; „Fortificarea lanțului ”hrană-animal-producție” prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor inovative de asanare”, conducător dr. Igor Petcu; „Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic” (partener lider – Institutul de Microbiologie și Biotehnologie).

 

Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

PS „Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice”, conducător dr. Pantelimon Borozan.

 

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare”, conducător dr. hab. Lilia Zabolotnaia.

Ergebnisee der Digitalisierung im Nationalmuseum fur Geschichte Moldawiens: 2020-2022”, Eugen Sava, Denis Topal

 

Muzeul național de etnografie și istorie naturală

„Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale”, conducător dr. Andrei Prohin.

 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Filme de promovare „Proprietatea intelectuală pe înțelesul tuturor”, „Ce este dreptul de autor?”, „Beneficiile înregistrării mărcii”

 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Facultatea Arte Plastice, Decorative și Design, proiect de cercetare „Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova”, conducător dr. Larisa Balaban.

Expoziția de ceramică artistică.

 

Institutul Patrimoniului Cultural

Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Molodva: suport teroetic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”, conducător dr. Natalia Grădinaru.

Cercetarea și popularizarea istoriei și culturii bulgarilor din Republica Moldova (2022–2023)”, conducător dr. hab. Ivan Duminică.

 

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

„Monitorizarea științifico-pedagogică și asigurarea medico-biologică a procesului de antrenament a sportivilor din loturile naționale pentru pregătirea către concursurile de anvergură (jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene)”, conducător dr. hab. Veaceslav Manolachi.

„Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției”, conducător dr. hab. Liliana Budevici-Puiu.

 

biblioteca națională a republicii moldova

Film de promovare „190 de ani de la fondarea Bibliotecii”

 

Muzeul de istorie a orașului chișinău

Film de promovare culturală și științifică a Muzeului Orașului

 

Gora Technology Group SRL

 

Înregistrări online