ANCD: INSTRUCȚIUNEA PRIVIND RAPORTAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI DE STAT ÎN ANUL 2021

24.10.2021
Unique visitors: 1270

Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2021), perfectate conform anexelor, cu semnăturile și parafele de rigoare, vor fi prezentate în format electronic (Word) la ANCD până pe data de 15 noiembrie 2021, ora 17.00 (inclusiv).

Raportul științific anual va fi prezentat de conducătorul proiectului și va include rezultatele tuturor partenerilor implicați în realizarea lui (după caz).

Rapoartele vor fi prezentate la adresa electronică: [email protected]

Nu vor fi acceptate spre examinare rapoartele incomplete și care nu corespund cerințelor de tehnoredactare (Anexa 1D).

Conducerea Secțiilor de Științe ale AȘM și secretarul științific al Secțiilor de Științe vor nominaliza experți pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice. Experții nominalizați vor păstra confidențialitatea și vor evita conflictele de interes la examinarea rapoartelor științifice.

În perioada 29 noiembrie – 10 decembrie 2021 se vor desfășura audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în ședințele comune ale Senatelor/ Consiliilor științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

AȘM de comun acord cu Senatele/ Consiliile științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării va elabora graficul audierilor publice care se va plasa pe site-ul organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și al AȘM.

Cu cel puțin 3 zile până la ședința comună de audieri publice, pe site-urile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării vor fi obligatoriu publicate Rapoartele științifice anuale care urmează a fi audiate.

În ședința comună de audieri publice, conducătorii de proiecte vor prezenta rezultatele obținute în anul de referință (conform modelului elaborat de AȘM), vor răspunde la eventualele întrebări. Secretarul științific/adjunctul conducătorului Secției de Științe va da citire avizului consolidat al experților confidențiali.

După audierile publice, conducătorii de proiecte, în termen de 3 zile, vor completa rapoartele științifice (după caz) și vor transmite în adresa Secțiilor de Științe ale AȘM 3 exemplare ale rapoartelor științifice (pe suport de hârtie, cu semnătură olografă și parafa instituției) și extrasul din procesul-verbal al Senatului/ Consiliului științific, precum și versiunea electronică finală a raportului (în format pdf și word), care va fi plasată obligatoriu pe site-ul organizației din domeniile cercetării și inovării.

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM, în perioada 13-17 decembrie 2021, vor examina rapoartele perfectate conform cerințelor (versiunea finală) și vor elabora avizele Secțiilor de științe ale AȘM cu privire la rapoartele anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de stat, care vor fi plasate pe site-ul AȘM, la rubrica „Audieri publice”, împreună cu rezumatul raportului.

La data de 20 decembrie, AȘM va transmite către ANCD rezultatele audierilor publice, pentru fiecare proiect separat.

 

Pentru a descărca instrucțiunea, apasă AICI.

Sursa: ANCD

Categorie:

Înregistrări online