Audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare: programe de stat, proiecte bi- și multilaterale

06.02.2024
Unique visitors: 1790

În conformitate cu art. 67 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 (republicat), prevederile subpunctului 20 al punctului 7 și subpunctului 4 al punctului 16 ale Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), Secțiile de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv ale celor finanţate din bugetul de stat.

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului nr. 13 din 29 ianuarie 2024, se aprobă desfășurarea audierilor publice ale rezultatelor științifice obținute în cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2023), precum și proiectelor științifice din cadrul Programelor de Stat desfășurate în anii 2020–2023, al proiectelor bi-multilaterale (anuale și finale).

 

Examinarea rapoartelor științifice va avea loc în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM în perioada 14-29 februarie 2024, în baza Fișei de evaluare a rapoartelor științifice cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare.

Graficul desfășurării audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare (anuale și finale), poate fi consultat pentru fiecare prioritate în parte aici.

 

Instrucțiune de raportare

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea privind raportarea anuală a implementării proiectelor din cadrul Programului de Stat și al proiectelor bi-multilaterale, anuale și finale (https://asm.md/ancd-instructiunea-privind-raportarea-anuala-implementarii-proiectelor-din-cadrul-program-de-stat), aprobată de ANCD în coordonare cu AȘM.

Conducerea Secțiilor de Științe ale AȘM și secretarii științifici ai Secțiilor de Științe vor nominaliza experți pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice. Experții nominalizați vor păstra confidențialitatea și vor evita conflictele de interes la examinarea rapoartelor științifice.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la ședința de audieri publice, pe site-urile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării vor fi obligatoriu publicate Rapoartele științifice anuale care urmează a fi audiate.

În ședința de audieri publice, conducătorii de proiecte vor prezenta rezultatele obținute în anul de referință (conform modelului elaborat de AȘM și transmis directorilor de proiecte), vor răspunde la eventualele întrebări. Secretarul științific/adjunctul conducătorului Secției de Științe va da citire avizului consolidat al experților confidențiali.

După audierile publice, conducătorii de proiecte, în termen de 3 zile lucrătoare, dacă este necesar, vor completa rapoartele științifice și vor transmite în adresa Secțiilor de Științe ale AȘM 3 exemplare ale rapoartelor științifice (pe suport de hârtie) completate, precum și versiunea electronică finală a raportului (în format pdf și Word), care vor fi plasate obligatoriu pe paginile web ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, după avizarea finală de către AȘM.

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM vor elabora avizele Secțiilor de Științe ale AȘM cu privire la rapoartele anuale și finale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, proiectelor bi-multilaterale, care vor fi plasate pe site-ul AȘM, la rubrica „Audieri publice”, împreună cu rezumatul raportului anual și final (perfectat conform cerințelor).

La data de 5 martie 2024, AȘM va transmite către ANCD rezultatele audierilor publice cu Avizele consultative ale Birourilor Secțiilor AȘM, separat pentru fiecare raport științific Program de Stat / proiect bi-multilateral anual și final.

 

Pentru detalii suplimentare privind audierile publice vă rugăm să contactați conducerea Secțiilor de Științe: Secția Științe ale Vieții (https://asm.md/sectii_de_stiinte/1), Secția Științe Exacte și Inginerești (https://asm.md/sectii_de_stiinte/2), Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte (https://asm.md/sectii_de_stiinte/3), precum și șeful Secției Management academic și relații externe a AȘM dr. Tudor Braniște (email [email protected], tel.: 022-542825) și secretarul științific general al AȘM (email [email protected], tel.: 022-270313).

Audierile publice se vor desfășura în format hibrid și sunt în acces deschis cu transmisiune live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/tv).

 

La audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM sunt invitați reprezentanții ANCD, ai conducerii universităților și institutelor de cercetare, ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, reprezentanții mass-media.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Secretar științific general interimar al AȘM

Categorie:

Înregistrări online