ANCD: INSTRUCȚIUNEA PRIVIND RAPORTAREA ANUALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL "PROGRAM DE STAT", "BI-MULTILATERALE" PENTRU ANUL 2022

12.10.2022
Vizitatori unici: 1004

Rapoartele științifice anuale 2022 privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2022), proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2022), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al Senatului/Consiliului științific cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD (Cancelarie, etajul 10, bir.1001). Totodată, raportul complet în format electronic (WORD și PDF) și rezumatul raportului științific în limba română și engleză în format electronic (Word) se transmite la adresa electronică: [email protected] până 18 noiembrie 2022, ora 17.00.

După caz, în raportul științific vor fi incluse activitățile care nu au fost contabilizate în raportul științific pe anul 2021 (preponderent perioada noiembrie-decembrie 2021) cu mențiunea: editat în 2021, desfășurat în 2021.

Raportul științific anual va fi prezentat de conducătorul proiectului și va include rezultatele tuturor partenerilor implicați în realizarea lui (după caz).

Nu vor fi acceptate spre examinare rapoartele incomplete și care nu corespund cerințelor de tehnoredactare (Anexa 1D).

Conducerea Secțiilor de Științe ale AȘM și secretarul științific al Secțiilor de Științe vor nominaliza experți pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice. Experții nominalizați vor păstra confidențialitatea și vor evita conflictele de interes la examinarea rapoartelor științifice.

În perioada 5-20 decembrie 2022, la Academia de Științe a Moldovei se vor desfășura audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD, conducerii instituțiilor, și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

Secțiile de Științe ale AȘM vor elabora graficul audierilor publice care se va plasa pe pagina web ale AȘM.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la ședința de audieri publice, pe site-urile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării vor fi obligatoriu publicate Rapoartele științifice anuale care urmează a fi audiate.

În ședința de audieri publice, conducătorii de proiecte vor prezenta rezultatele obținute în anul de referință (conform modelului elaborat de AȘM), vor răspunde la eventualele întrebări. Secretarul științific/adjunctul conducătorului Secției de Științe va da citire avizului consolidat al experților confidențiali.

După audierile publice, conducătorii de proiecte, în termen de 3 zile lucrătoare, vor completa rapoartele științifice (după caz) și vor transmite în adresa Secțiilor de Științe ale AȘM, 3 exemplare ale rapoartelor științifice (pe suport de hârtie), precum și versiunea electronică finală a raportului (în format pdf și word), care vor fi plasate obligatoriu pe paginile web ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, după avizarea finală de către AȘM.

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM, în perioada 21-23 decembrie 2022, vor examina rapoartele perfectate conform cerințelor (versiunea finală) și vor elabora avizele Secțiilor de științe ale AȘM cu privire la rapoartele anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, proiectelor bi-multilaterale, care vor fi plasate pe site-ul AȘM, la rubrica „Audieri publice”, împreună cu rezumatul raportului (perfectat conform cerințelor).

La data de 26 decembrie 2022, AȘM va transmite către ANCD rezultatele audierilor publice cu Avizele Birourilor Secțiilor AȘM, pentru fiecare raport științific Program de Stat, proiect bi-multilateral separat.

 

 

Graficul raportării proiectelor științifice din cadrul Programelor de Stat, proiectelor bi-multilaterale, etapa 2022

Perioada

Acțiunea

Responsabil

Vineri (inclusiv), 18 noiembrie 2022, ora 17.00

Transmiterea la ANCD a rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor bi-multilaterale (etapa anului 2022)

Conducătorii de proiecte din cadrul Programelor de Stat, proiecte bi-multilaterale

23 noiembrie 2022

Transmiterea de ANCD către AȘM a rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat, proiectelor bi-multilaterale pe hârtie și în format electronic (etapa anului 2022)

ANCD

05 - 20 decembrie 2022

Audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM

AȘM

21 - 23 decembrie 2022

Examinarea rapoartelor perfectate conform cerințelor (versiunea finală) de către Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM și elaborarea avizelor Secțiilor de Științe ale AȘM cu privire la rapoartele anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, proiectelor bi-multilaterale

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM

26 decembrie 2022

Transmiterea de AȘM către ANCD a rezultatelor audierilor publice, pentru fiecare Program de Stat, proiect bi-multilateral separat

Secția management academic și relații externe a AȘM

27 - 30 decembrie 2022

Examinarea rezultatelor audierilor publice de către ANCD

ANCD

 

Pentru a descărca instrucțiunea și anexele: 

Program de stat - apasă AICI;

Bi-multilaterale - apasă AICI.

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online