În ședința comună a forurilor de conducere ale Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei de Științe din Lituania au fost discutate noi oportunități de colaborare

05.07.2024
Vizitatori unici: 585

Joi, 4 iulie 2024, a avut loc ședința comună a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și a Prezidiului Academiei de Științe din Lituania, desfășurată în format hibrid. Această întrevedere vine să puncteze acțiunile și domeniile concrete de colaborare, urmare a semnării de către cei doi președinți a Acordului  de colaborare la 12 iunie 2024 între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Lituaniei.

În Sala Mică din partea Academiei de Științe a Moldovei au fost prezenți: acad. Ion TIGHINEANU, președinte al AȘM, mem. cor. Svetlana COJOCARU, vicepreședinte, conducător al Secției științe exacte și inginerești; mem.cor. Veaceslav URSACHI, adjunct al conducătorului Secției științe exacte și inginerești; acad. Eva GUDUMAC, vicepreședinte, conducător al Secției științe ale vieții; mem. cor. Ion HADÂRCĂ, vicepreședinte, conducător al Secției științe sociale, economice, umanistice și arte; dr. hab., prof. univ. Aurelian DANILĂ, adjunct al conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte; dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, secretar științific general al AȘM, dr. Tudor BRANIȘTE, șef al Secției Management academic și relații externe, președinte al Academiei Tinerilor din Republica Moldova ș.a.

Din partea Academiei de Științe a Lituaniei au participat online la ședință: prof. Jūras Banys, președintele Academiei de Științe din Lituania; prof. Aušra MASLAUSKAITĖ, vicepreședintele Departamentului științelor umaniste și sociale; prof. Leonas VALKŪNAS, președintele Departamentului de științe matematice, fizice și chimice; Prof. Limas KUPČINSKAS, președintele Departamentului de biologie, medicină și geoștiințe; Prof. Vidmantas STANYS, președintele Departamentului științe agricole și silvice; Prof. Gintautas DZEMYDA, președintele Departamentului științe tehnice, Dr. Ieva PLIKUSIENĖ, președintele Academiei Tinerilor din Lituania ș.a.

De asemenea, la întrevedere a participat ES Emil DRUC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania, precum și dl Liudas Dabkus, reprezentant al Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova.

La deschiderea ședinței, Președintele Academiei de Științe din Lituania, prof. Jūras Banys, a menționat că este prima ședință comună, dintre cele două Academii, dar nu și ultima, care va pune bazele dezvoltării şi consolidării relațiilor de colaborare în diferite domenii științifice de cercetare.

Membrii Academiei de Științe din Lituania au prezentat informații succinte privind activitatea Departamentelor din următoarele domenii științifice: științe umaniste și sociale; științe matematice, fizice și chimice; biologie, medicină și geoștiințe; științe agricole și silvice; științe tehnice.

Dr. Ieva PLIKUSIENĖ, președintele Academiei Tinerilor din Lituania a pus în evidentă activitatea și experiența acesteia, fiind propuse relații de colaborare între Academia Tinerilor din Lituania și Academia Tinerilor din Republica Moldova. 

Ca urmare a discuțiilor, a fost propusă inițierea colaborării în scopul dezvoltării studiilor în mai multe domenii științifice (științe umaniste și sociale; științe matematice, fizice și chimice; biologie, medicină; științe agricole și silvice; științe tehnice) etc. Așa, în domeniul medicinii dl Prof. Limas KUPČINSKAS a propus consolidarea și dezvoltarea studiilor cercetătorilor din Republica Moldova și Lituania în domeniul pandemiei cauzate de Covid, pentru a reduce riscurile evolutive de complicații ale acesteia și a reduce posibilitățile de apariție a unor alte pandemii.

De asemenea, acad Ion Tighineanu a propus organizarea unor conferințe comune în care să fie abordate și problemele privind situația demografică și securitatea energetică. 

Cu referire la activitatea Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu a informat că în corespundere cu domeniile științifice, Academia de Științe întrunește următoarele secții de științe: 1) științe ale vieții; 2) științe exacte şi inginerești; 3) științe sociale, economice, umanistice şi arte. A menționat că Secția științe ale vieții reprezintă domeniul medicinii, științe agricole, biologie și mediu, iar la moment se discută posibilitatea divizării acestora.

Mem. cor. Svetlana Cojocaru a prezentat domeniile de cercetare ale Secției științe exacte şi inginerești, aducând în atenția comunității științifice din Lituania oportunitățile de colaborare pe diverse domenii care fac parte din arealul tematic de activitate al secției pe care o conduce (link).

Acad. Eva Gudumac a prezentat domeniile de cercetare ale Secției științe ale vieții, punctând și posibilitățile de colaborare pentru oamenii de științe din Republica Moldova și Lituania (link).

Mem. cor. Ion Hadârcă, prezentând domeniile de cercetare ale Secției științe sociale, economice, umanistice şi arte, a subliniat oportunitățile de colaborare în domenii de interes comun pentru cercetătorii din ambele Academii (link).

Activitatea Academiei Tinerilor din Republica Moldova a fost prezentată de dr. Tudor Braniște, care a subliniat cele mai relevante acțiuni întreprinse de tineri de la fondarea Academiei acestora, precum ar fi Școala de Vară, Noaptea cercetătorilor europeni, prelegerile tinerilor în licee etc.

Totalizând ședința comună a celor două Academii, președintele Academiei de Științe din Lituania, prof. Jūras Banys, a menționat că există o mulțime de probleme în domeniul fizicii, chimiei, științelor sociale, colaborările inițiate de Academia Tinerilor, precum și  o mulțime de alte lucruri pe care cele două Academii le pot reuni și dezvolta împreună.

Aceste activități au devenit posibile grație semnării, la 12 iunie 2024, a Acordului de colaborare în scopul fortificării relațiilor de parteneriat între cele două academii, punând accent pe colaborarea în cercetare și schimb de experiență cu colegii parteneri; participarea la proiecte comune de cercetare care urmează a fi realizate pe baza unor înțelegeri reciproce dintre institutele de cercetare și alte entități științifice; participarea la evenimente comune, prelegeri publice, conferințe, simpozioane, ateliere de lucru, expoziții și discuții bilaterale pe probleme de interes comun; schimb de opinii și experiență cu privire la politica științifică; promovarea schimbului de tineri cercetători și studenți; schimb de experiență în managementul academic și relații externe; participarea la proiecte internaționale comune, inclusiv proiecte din cadrul Programului „Orizont Europa”; participarea la alte forme de cooperare științifică și de inovare convenite de ambele părți.

Prezentările făcute de către Academia de Științe din Lituania și Academia de Științe a Moldovei vor fi făcute accesibile pentru comunitățile științifice din ambele țări.

 

Inga Vasilachi,

specialist principal Secția management academic și relații externe

Categorie:

Înregistrări online