Secția de Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei a desemnat cinci candidați pentru a fi aleși membri corespondenți ai AȘM

22.02.2023
Vizitatori unici: 1297

La 21 februarie curent, a avut loc adunarea Secției de Științe Exacte și Inginerești (SȘEI) a AȘM cu o singură chestiune: alegerea membrilor corespondenți pe locurile vacante ale profilurilor nominalizate. Evenimentul s-a produs în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM, nr. 249 din 12 decembrie 2022, în baza căreia au fost anunțate alegerile membrilor corespondenți ai AȘM.  În ședința sa din 13.02.23, Biroul SȘEI a stabilit data de 21 februarie, zi de convocare a prezentei adunări.

Secția de Științe Exacte și Inginerești este constituită din 13 membri titulari  și 7 membri corespondenți, dintre care au fost prezente la adunare 14 persoane: 2 membri ai AȘM sunt stabiliți cu traiul peste hotare, o persoană este plecată în delegație, alte trei lipsesc pe motiv de sănătate. Astfel, adunarea a avut un caracter deliberativ.

Moderatoarea adunării, mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, a informat audiența despre etapele principale parcurse în procesul de realizare a prevederilor Regulamentului privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022, anume: identificarea profilurilor și argumentarea necesității acestora în cadrul Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai SȘEI, stabilirea numărului de locuri în cadrul adunării secției, examinarea și  avizarea dosarelor candidaților de către comisia de experți, precum și aprobarea acestora în cadrul Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai SȘEI din 2 februarie 2023.

În continuare, acad. Ion Tighineanu,  președintele AȘM a adresat un cuvânt de salut, exprimându-și bucuria convocării adunării Secției de Științe Exacte și Inginerești, prima din cadrul a trei structuri similare pe domenii ale AȘM, pentru a promova personalități notorii în Academia de Științe, efectivul căreia în prezent este redus cu o treime față de prevederile legii.  În opinia președintelui, noile personalități alese în componența Academiei de Științe trebuie să promoveze imaginea favorabilă a cercetării din Republica Moldova, precum și a forului ei științific principal.

De la tribuna Adunării, acad. Aurelian Gulea, președintele Comisiei de experți a Secției de Științe Exacte și Inginerești a prezentat o informație referitoare la activitatea ei, făcând și o caracterizare a rezultatelor principale științifice pentru fiecare din cei cinci candidați, care, împreună cu cele expuse în discursurile candidaților (transmise online la linkul https://youtube.com/live/LdwCwpkIBpw?feature=share ) aprobați pentru participare la concurs, au permis audienței să evalueze și aprecieze rezultatele obținute de către pretendenți.

Aria preocupărilor științifice ale prof. univ. Mihail Popa se axează pe procese invariante în teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, algebre Lie, algebre graduate comutative; funcții generatoare și serii Hilbert; teoria orbitelor; teoria stabilității mișcării după Lyapunov, toate ele se încadrează în Profilul științific 111 – Matematică pură. Pretendentul a reușit să arate că elementele esențiale ale acestor domenii permit rezolvarea unor probleme importante din teoria calitativă a sistemelor de ecuații diferențiale polinomiale autonome. Dezvoltând metoda invarianților algebrici în teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, fondată în R. Moldova de acad. Constantin Sibirschi, Mihail Popa a format o nouă direcție științifică „Ecuații diferențiale și algebre”. Printre cele mai remarcabile rezultate ale sale este menționată rezolvarea algebrică a Problemei Centrului și a Focarului, formulată cu peste 130 de ani în urmă de matematicianul francez Henri Poincaré. Rezultatele activității științifice ale candidatului au un caracter fundamental, dar prezintă și un potențial aplicativ în soluționarea diverselor probleme din fizică, chimie, ecologie, energetică, medicină etc. A publicat 134 de lucrări științifice, inclusiv 5 monografii (2 peste hotare), 2 manuale și 2 cărți de popularizare a științei. Monografia The Center and Focus Problem: Algebraic Solutions and Hypoteheses a fost editată în 2022  la faimoasa Editură internațională Taylor&Fracis Group (Marea Britanie). Majoritatea lucrărilor savantului sunt recenzate în revistele referative Mathematical Reviews (American Mathematical Society) și Zentralblatt Math. (Berlin, European Mathematical Society).  În calitate de conducător științific, a pregătit 10 doctori în științe fizico-matematice, majoritatea cărora este încadrată în procesul educativ și de cercetare universitar. În 2002, a fondat Seminarul  științific al IMI și UST “Ecuații Diferențiale și Algebre”, care funcționează și în prezent. A ținut cursuri pentru studenții din țară și străinătate (Universitatea din Limoges, Franța). Are scrisori de recomandare din partea Societății Române de Matematică Aplicată și Industrială; a matematicienilor: prof. Igor Nicolaev, Universitatea Johns din New York; prof. Jaume Libre, Universitatea Autonomă din Barcelona; prof. Iaroslav Bihun, Universitatea Națională din Cernăuți, Ucraina; prof. Victor Ufnarovschi, Universitatea din Lund, Suedia.  Fiind într-o vizită de cercetare în Spania, m.c. Nicolae Vulpe a trimis un mesaj de suport, căruia i-a fost dat citite în cadrul adunării.

Activitatea științifică a prof. univ. Dumitru Lozovanu se axează pe elaborarea și argumentarea teoretică a metodelor și algoritmilor numerici de soluționare a problemelor de optimizare și control, jocurile stocastice dinamice cu funcțiile de plată a costului mediu per tranziție și a costului total cu discount, tematică ce se încadrează în Profilul științific 112 – Matematică aplicată. Printre contribuțiile științifice deosebite ale aspirantului la titlul de membru corespondent poate fi menționată noua metodă de minimizare a funcțiilor concave și lineare pe porțiuni pe mulțimi poliedrice, bazată pe principiul dualității sistemelor de inecuații lineare cu părțile drepte ce depind de parametri. Rezultate esențiale noi a obținut, de asemenea, și pe segmentul problemelor neliniare ale fluxului de cost minim în rețelele dinamice și problemele de aflare ale configurațiilor optime în grafurile orientate, precum și variantele multicriteriale ale problemelor clasice de control optimal discret. Pentru aceste probleme a elaborat și a argumentat algoritmi cu estimații puternic polinomiale.

Matematicianul a publicat 217  lucrări științifice, inclusiv 6 monografii, 2 – la editura Springer, 5 capitole în monografii internaționale și 23 de lucrări în reviste cu factor de impact. A pregătit 8 doctori in științe fizico-matematice. A condus mai multe proiecte naționale și 10 proiecte internaționale. Este redactor-șef al revistei “Buletinul AȘM, ser. Matematica”, membru al colegiului de redacție al altor reviste. Este Laureat al Premiului de Stat în domeniul Științei, Tehnicii și Producției pentru anul 1998, Laureat al Premiului Academiei de Științe “Savantul Anului”, 2009, Laureat al Premiului „Academicianul C. Sibirski”, 2003, distins cu diplome și medalii ale AȘM. Candidatul SȘEI este susținut cu scrisori de recomandare semnate de prof. Stefan Pickl, Universitatea Bundeswehr din München; prof. Alexander Zelikovsky, Universitatea Georgia, SUA; dr. hab. Matthias Dehmer, Universitatea privată de științe și tehnologii ale sănătății, Tirol, Austria, acad. Ivan Serghienco, Academia Națională de Științe a Ucrainei; acad. А.О. Cikrii, Academia Națională de Științe a Ucrainei.

Dr. hab. Veaceslav Ursachi, profilul 133 – Fizica sistemelor macroscopice, a deschis o nouă direcție științifică în fizica proceselor de evoluție a dezordinii în rețeaua cristalină a compușilor semiconductori ternari și binari și efectului lor asupra proprietăților fizice și ingineriei defectelor în materiale și structuri semiconductoare. Au fost stabilite etapele tranzițiilor de fază induse de presiunea hidrostatică și legăturii lor cu procesele de dezordine a rețelei cristaline în compușii semiconductori AIIBIII2CVI4 cu diferite structuri cristalografice inițiale. A fost elucidată conexiunea proceselor de dezordine a rețelei cristaline cu proprietățile fizice ale materialelor ternare și binare. Au fost propuse noi procedee tehnologice de îmbunătățire a calității cristalelor semiconductoare și de sporire a rezistenței lor la acțiunea radiației. Ține de actualitate și perspectivă noua sa metodă de ridicare a eficienței de activare a impurităților implantate în cristale semiconductoare. Aspirantul la titlul de membru corespondent este coautor a 3 monografii, 9 capitole în monografii și 3 articole de sinteză. A prezentat 5 rapoarte la ședințe plenare și 19 rapoarte orale. A publicat 240 articole în reviste științifice internaționale, deține 32 brevete de invenție. A pregătit 5 doctori în științe, care activează în cadrul școlii științifice privind ingineria defectelor în materiale semiconductoare și structuri de dispozitive pentru aplicații optice, optoelectronice, fotovoltaice, senzori și lasere. Dr. hab. Veaceslav Ursachi a ținut cursuri la UTM și la Universitatea AȘM. A fost director al Școlii doctorale Științe Fizice la Universitatea AȘM și Președinte al Comisiilor de examinare a tezelor de masterat și a tezelor de licență la UTM. Candidatul SȘEI în baza de date Scopus are indicele Hirsch 33 și circa 4400 de citări.

Activitatea de cercetare-dezvoltare a dr. hab. Fliur Macaev este orientată în direcția dezvoltării bazelor chimiei organice, care cuprinde căutarea de noi tipuri de materiale și reacții, studiul mecanismelor acestora, elaborarea unor noi metode de formare selective a legăturii carbon-heteroatom, identificarea căilor generale de sinteză a claselor promițătoare de substanțe organice și înțelegerea proprietăților acestora, care, la rândul lor, depind nu numai de structura moleculelor în sine, dar și de aranjarea spațială reciprocă. Aceste cercetări se încadrează în Profilul științific 143 –  Chimia organică. Cele mai relevante rezultate științifice evidențiate ale candidatului sunt următoarele: realizarea de sinteze stereoselective a esterilor tuturor celor patru diastereomeri posibili ai acizilor decametrinici și amestecul acizilor E- si Z-cigalatrinici, componentelor ciclopropanice ale insecticidelor și insectoacaricidelor importante din punct de vedere practice; elaborarea metodologiei de obținere a diterpenoidelor clerodanice polifunctionale în formă optic active; elaborarea unui procedeu preparativ nou de obținere a principiului activ propiconazol al fungicidului sistemic „Tilt" – mijloc eficace de combatere a maladiilor cauzate de fungi ale cerealelor.  Cercetătorul Fliur Macaev, pentru prima dată în lume, a propus o metodă eficientă de construire a trei centre chiralice ai spirociclopropanoxiindolilor într-un singur reactor, ceea ce a permis obținerea enantioselectivă a unui singur izomer țintă din cei 8 posibili. A reușit să demonstreze că cercetările efectuate permit implementarea practică a rezultatelor prin elaborarea  schemelor tehnologice de obținere a preparatelor pentru tratamentul tuberculozei în baza materiei prime vegetale locale ușor accesibile; a piretroidelor de permetrind și decametrind și a fungicidului sistemic propiconazol. Toate implementările sunt probate cu 37 de brevete de invenție. A publicat 561 lucrări, inclusiv 151 articole în reviste cotate ISI.  Lucrările prof. Macaev au fost citate de 1869 ori de alți autori, iar indicele Hirsh constituie 22. Sub conducerea lui au fost susținute 9 teze de doctor. Scrisori de recomandare pentru susținerea candidatului la alegeri au semnat: acad. K.N. Ramazanov, Academia de Științe a Republicii Bashkortostan, acad. L.R. Tagirov, Academia de Științe a Republicii Tatarstan, acad. V.A. Khripach, Institutul de Chimie Bioorganică al Academiei Naționale a Republicii Belarus, acad. M.S. Miphtachov, Institutul de Chimie, Ufa, acad. al Academiilor Mediteraneene și Europene de Științe și Arte A. Geronikaki, Universitatea Aristotel, Salonic, Grecia, acad. I.B. Bersuker, Institutul de Chimie Teoretică Universitatea din Texas, Austin.  

Dr. hab. Nicon Ungur a creat o nouă direcție științifică de ciclizare electrofilă a labdanoidelor sub acțiunea acizilor obișnuiți în diterpenoide tetra- și pentaciclice cu noi schelete carbonice,  cercetând izomerizarea celor din urmă cu acizi obișnuiți și superacizi. Rezultatele obținute constituie un aport important în dezvoltarea regulii biogenetice a izoprenului în seria diterpenoidelor. Cercetările efectuate au stabilit că ciclizarea superacidă la temperatură joasă a terpenoidelor alifatice şi parţial ciclizate reprezintă o cale generală, de o singură etapă, înalt efectivă, structural şi chemo-selectivă, stereospecifică de sinteză a terpenoidelor complet ciclizate.

De asemenea, a fost propusa o concepție nouă de sinteză a compușilor naturali – metoda retro-biomimetică, în baza căreia, acizii ent-trachiloban-19-oic și ent¬kaur-16-en-19-oic ușor accesibili din deșeurile de floarea-soarelui au generat diterpenoide ent-atisanice ent-beieranice – compusi naturali biologic activi.

Pretendentul Nicon Ungur este autor și coautor a peste 250 de lucrări științifice, inclusiv 3 capitole în monografii editate peste hotare, 6 articole de sinteză, 92 articole științifice publicate în reviste internaționale cu factor de impact.  Este coautor a 19 brevete de invenție. Conform datelor Scopus lucrările șiințifice ale dr. hab. Nicon Ungur au fost citate în reviste și ediții științifice de specialitate de 601 ori, iar Indicele Hirsch constituie 14. Savantul chimist a avut o serie de stagii în diverse centre științifice din Italia, Germania, Spania, Franța, Romania, Rusia. Sub conducerea sa au fost susținute 4 teze de doctor și una de doctor habilitat în chimie. Dr.hab. Nicon Ungur beneficiază de scrisori de recomandare semnate de: profesorii M. Gavagnin Italia, G. Cimino Italia, _Y-W_Guo_China, I. Mangalagiu, Romania, V. Hripaci și N.Kozlov din  Belarusi, S. Adekenov, Kazahstan, А. Tkaciov, Rusia.

Candidaților la titlul de membru corespondent al AȘM le-a fost adresată o serie de întrebări pe marginea rapoartelor prezentate. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul academicienii Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu, Ion Tighineanu, Ion Bostan, membrii corespondenți Constantin Gaindric, Svetlana  Cojocaru ș.a. Adunarea Secției Științe Exacte și Inginerești a ajuns la concluzia unanimă că toate aceste cinci personalități științifice merită de a fi incluse în buletinele de vot. În rezultatul votului secret, SȘEI a AȘM i-a nominalizat unanim pe dr. hab. Mihail Popa – profilul 111. Matematică pură; dr. hab. Dumitru Lozovanu – profilul 112. Matematică aplicată; dr. hab. Veaceslav Ursachi – profilul 133. Fizica sistemelor macroscopice; dr. hab. Fliur Macaev – profilul 143. Chimie Organică, dr. hab. Nicon Ungur – profilul 143. Chimie Organică pentru a fi alese de Adunarea generală a Academiei de Științe a Moldovei în calitate de membru corespondent.

 

Tatiana ROTARU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online