Rezultate științifice valoroase obținute în anul 2020 prin implementarea proiectelor de cercetare la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE)

15.02.2021
Vizitatori unici: 450
 1. PORTOFOLIUL DE PROIECTE INVESTIȚIONALE ÎN SECTORUL AGRAR

Procesul de inovare a sectorului agrar al Republicii Moldova include atât tehnologii moderne de producere, cât și implementarea unor culturi noi cu o valoare adăugată superioară în raport cu culturile tradiționale. Investițiile în sectorul agrar sunt avantajoase, dacă decizia de investire este bazată pe un proces de analiză comprehensivă a proiectelor potențiale, fiind stabilite oportunitățile, costurile, dar și efectele investiției.  Analiza eficienței noilor inițiative se bazează pe indicatori și tehnici investiționale complexe. Pentru a veni cu un suport metodologic pentru agricultori, echipa de proiect și-a propus elaborarea unui portofoliu de proiecte reprezentative. Rezultatele modelelor de proiecte sunt supuse unei analize moderne, bazate pe indicatori relevanți pentru activitatea investițională. Fiecare model-tip conține o descriere detaliată a procesului de analiză, inclusiv de indicatori și tehnici economico-financiare. Pentru fiecare model au fost publicare ghiduri utile pentru producători.

Autori: Stratan Alexandru, Bajura Tudor, Ceban Angela, Turețchi Viorel, Iațișin Tatiana, Romanciuc Andrei

 1. Stratan, Alexandru. Investiții în afaceri agricole: (ghid practic pentru luarea deciziilor de management) / A. Stratan, T. Bajura; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău: INCE, 2020. – 130 с. – Bibliogr.: p. 62-64 (36 tit.) – ISBN 978-9975-3378-7-8.
 2. Bajura, Tudor. Proiectul investițional de tip model pentru sectorul agrar - întreprindere de prestare a serviciilor de mecanizare, de transport, de reparație şi deservire tehnică a mașinilor agricole „Alfa-agrotehservis” SRL / T. Bajura, A. Romanciuc; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău: INCE, 2020. – 86 c. – ISBN 978-9975-3463-1-3.
 3. Stratan, Alexandru. Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar - înființarea firmei de producere a alunelor de pădure ,,Alunelul-prim” SRL. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice / A. Stratan, T. Bajura, T. Turețchi; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Institutul Naţional de Cercetări Economice. Chișinău: INCE, 2020. 87 p. ISBN 978-9975-3463-2-0.
 4. Tarife de costuri și normativele veniturilor nete în agricultură: ghid practic / A. Stratan, T. Bajura  s. a.; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău: INCE, 2020. –  182 p. Bibliogr.: p. 32 (22 tit.). – ISBN 978-9975-3378-9-2.

 

 1. EVALUAREA INTERMEDIARĂ A IMPACTULUI STRATEGIEI NAȚIONALE DE ATRAGERE A INVESTIȚIILOR ȘI PROMOVARE A EXPORTURILOR PENTRU ANII 2016-2020 ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE

Evaluarea intermediară a impactului Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și de promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 asupra economiei naționale a fost elaborată în conformitate cu metodologia realizată de echipa Secției Analize și Prognoze și aprobată în cadrul Ședinței Consiliului pentru Competitivitate.

Beneficiar: Ministerul Economiei și Infrastructurii. Rezultatele obținute au fost utilizate la elaborarea proiectului Strategiei pentru o economie incluzivă, sustenabilă și digitală până în anul 2030. 

 

Autori: Stratan Alexandru, Fala Victoria, Ianioglo Alina, Toaca Zinovia, Gutium Tatiana, Timuș Andrei

 

 

 

 1. FUNDAMENTAREA TEORETICO-METODOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului: Identificarea modelului teoretic al economiei circulare, sistematizarea principalelor instrumente și indicatori ai economiei circulare. Sensibilizarea publicului larg în legătură cu problemele societății vizate în domeniul economiei circulare. Elaborarea unei analize a bunelor practici de trecere la economia circulară. Asigurarea transferului de cunoștințe privind economia circulară în cadrul unui program de master.

Rezultatele proiectului sunt destinate pentru toți stakeholderi și pot fi accesate pe site-ul INCE www.ince.md și pe paginile proiectului de pe Facebook www.facebook.com/econ.circulara.md și Telegram: @economiacircularaRM

 

 

 1. Capitol în monografie colectivă „Organizational Mindset of Entrepreneurship: Exploring the Co-Creation Pathways of Structural Change and Innovation”

Monografia este destinată inovației și gândirii antreprenoriale în cadrul întreprinderilor în contextul schimbărilor structurale. În capitol se examinează specificul mentalității antreprenoriale a proprietarilor întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), care își desfășoară activitatea într-un mediu nefavorabil, bazat pe exemplele Republicii Moldova. Luând în considerare exemple specifice, se demonstrează că în economia Republicii Moldova strategiile de afaceri bazate pe mentalitate antreprenorială reprezintă un factor important în conservarea și dezvoltarea IMM-urilor.

Aculai E., Stratan A., Vinogradova N. Features of the Entrepreneurial Mindset of SMEs’ Owners in the Moldavian Unfriendly Environment. In: Ramadani V., Palalić R., Dana LP., Krueger N., Caputo A. (eds) Organizational Mindset of Entrepreneurship. Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics. Springer, Cham, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36951-4_6

 

 1. Proiectul Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației” (Program de stat, 2020-2023, N20.80009.0807.21), conducător - doctor habilitat Olga Gagauz, are drept scop evaluarea tendințelor principale în evoluția populației Republicii Moldova până în anul 2040, identificarea consecințelor economice și sociale ale migrației și schimbărilor demografice, precum și fundamentarea  măsurilor de politici necesare.

Printre cele mai importante rezultate științifice obținute în anul 2020 se evidențiază următoarele:

 • Monitorizarea dinamicii demografice în baza datelor privind populația cu reședința obișnuită
 • Elaborarea Indicelui Integral al Securității Demografice (IISD)
 • Analiza impactului schimbărilor demografice și migrației asupra pieței muncii
 • Determinarea specificului regional al mortalității prin Covid-19
 • Studiul sociologic privind impactul pandemiei COVID-19 asupra situației economice a migranților

În baza rezultatelor obținute în anul 2020 au fost publicate o monografie, un capitol în monografie colectivă (Springer), 3 articole în reviste cu factor de impact (Scopus), 8 articole în reviste științifice de categoria B+ și B, 9 articole în culegeri internaționale, alte tipuri de publicații - 15.

Capitol în monografie colectivă  ”Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR”

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării privind migrația internațională din Republica Moldova în perioada de după anul 1991. Este examinată migrația pentru domiciliu și migrația pentru muncă. Sunt prezentați determinanții migrației și impactul acestora asupra dezvoltării socioeconomice.

 

Tabac, T., Gagauz, O. 2020. Migration from Moldova: Trajectories and Implications for the Country of Origin. In: Denisenko M., Strozza S., Light M. (eds.) Migration from the Newly Independent States: 25 Years After the Collapse of the USSR. (pp.143-168). Societies and Political Orders in Transition. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36075-7   

 

 1. Rezultatele studiului tinerilor cercetători privind revenirea migranților în Republica Moldova în revista indexată în BDI Scopus

 

            Ianioglo, A.; Tabac, T.; Pahomii, I.; Ceban, A.; Onofrei, N. Return migration in the Republic of Moldova: main issues and opportunities. International Migration, 2020, 58(3), doi: 10.1111/imig.12737 (IF - 1,9)

 

 

Sursa:
Categorie: