IN MEMORIAM membru corespondent Nicolae OPOPOL

06.12.2022
Vizitatori unici: 1017

IN MEMORIAM

membru corespondent Nicolae OPOPOL

(09.02.1938 – 05.12.2022)

 

Nicolae Opopol, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, medic igienist. Descendent din satul Bîrnova, raionul Ocnița,           s-a născut la 9 februarie 1938, în familia lui Ion și Parascovia  Opopol, simpli țărani cu 8 copii. După absolvirea cu mențiune a școlii de 7 ani din satul natal, aspirând la profesia de medic, în 1952, este înmatriculat la Școala de Felceri și Moașe din orașul Bălți, secția Felceri Sanitari.

În 1955 a fost încadrat în câmpul muncii ca felcer sanitar al sectorului medical rural din Catranîc, raionul Fălești, în 1958 este transferat în sectorul medical rural din comuna Dîngeni, Ocnița.

După 5 ani de activitate profesională, la inițiativa fostului ministru al Sănătăţii, Nicolae Testemiţanu, Nicolae Opopol a fost admis, în 1960, la Facultatea Medicină Preventivă a Institutului de Stat de Medicină din Dnepropetrovsk, Ucraina. Fiind student eminent, s-a încadrat în cercetările științifice. Aceste aptitudini le continuă la Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie din Chişinău, unde este încadrat în 1966 în calitate de cercetător științific superior în secția Igienă.

Pe parcursul anilor 1967-1970 a realizat primul studiu științific consacrat estimării stării de nutriție a populației din mediul rural, în baza căruia, în 1971, a susținut teza de doctor în științe medicale. Cercetările sale complexe şi aprofundate şi-au găsit materializare în teză de doctor habilitat „Evaluarea igienică a încorporării sumare în organismul uman a nitraților cu alimentele şi apa potabilă”, susţinută în 1991 în cadrul Institutului de Alimentație al Academiei de Științe Medicale a URSS.

În 1992 a fost ales șef Catedră Igienă şi Epidemiologie a Facultății de Perfecționare a Medicilor a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Pentru munca sârguincioasă depusă pe altarul științei medicale i s-a conferit titlul didactico-științific de profesor universitar (1994), iar în 1995 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova.

Pe parcursul anilor 1995-2003, Nicolae Opopol a activat în funcţie de prim-vicedirector general al Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă şi adjunct al medicului-șef Sanitar de Stat al Republicii Moldova, responsabil de supravegherea sanitară preventivă şi curentă din țară şi de sectorul științific. În aceeași perioadă de timp a deținut funcția de șef catedră.

Din 2003 devine șef titular al Catedrei Igienă şi Epidemiologie a Facultății de Perfecționare a Medicilor a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, activând concomitent în funcție de colaborator științific principal al secției Monitoring Socio-igienic a Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă. Convins de importanța practică şi teoretică a medicinii preventive, pasionat de cercetare şi activitate didactică, elaborează metodologii moderne, în corespundere cu cele europene şi ale Organizației Mondiale a Sănătății, care sunt implementate cu succes şi utilizate în știința şi practica autohtonă.

Profesorul universitar Nicolae Opopol a participat la mai multe proiecte susținute de organismele internaționale – elaborarea Strategiei naționale în dezvoltarea durabilă (1999), elaborarea primului Raport național privind schimbarea climei (1999), reglementarea calității și inofensivității alimentelor (2000-2001), fortificarea capacităților naționale pentru monitorizarea sărăciei (2003-2004). În anii 2000-2002 a fost desemnat şi a exercitat funcția de coordonator național al proiectului privind crearea și fortificarea activităților Comitetului Național Codex, proiect susținut de Organizația pentru Alimentație şi Agricultură a Națiunilor Unite.

Fiind savant de forță în sănătatea publică și un promotor al sănătăţii, a participat activ în procesul de perfectare a multor documente de importanţă majoră, cum ar fi: Programul național de eradicare a maladiilor iododeficitare (1998), Planul național „Sănătatea în relație cu mediul” (2001), Programul național de implementare a Convenției Stockholm privind poluanții organici persistenți (2004), Conceptul de restructurare a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (2005), Politica Națională de Sănătate (2007-2021), Strategia de reducere a bolilor netransmisibile în Republica Moldova (2009), Programul de Stat privind dezvoltarea și dotarea tehnico-materială a Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice (2010), proiectul Strategiei Naționale de Sănătate Publică pentru anii 2013-2020.

O atenție deosebită profesorul universitar Nicolae Opopol a acordat generalizării şi propagării cunoștințelor şi experienței proprii prin editarea ghidurilor, instrucțiunilor metodice, monografiilor, manualelor. Rezultatele științifico-practice obținute de-a lungul carierei sale și-au găsit valorificare în peste 300 de publicații (articole, recomandări metodice, brevete de invenție), inclusiv 7 monografii. A participat cu rapoarte şi comunicări la numeroase simpozioane şi conferințe ştiinţifice naționale şi internaționale. Domnul profesor universitar Nicolae Opopol a participat activ la instruirea, promovarea și perfecționarea cadrelor în sănătatea publică, a pregătit 13 doctori şi doi doctori habilitați în științe medicale.

Activitatea pedagogică şi de cercetare științifică a membrului corespondent Nicolae Opopol a fost îmbinată armonios cu cea publică. A fost membru al Senatului și Consiliului Științific al Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și a două Consilii specializate de susținere a tezelor de doctorat în medicină, președinte al Societății Științifice a Igieniștilor din Republica Moldova, președinte al Comisiei republicane științifico-metodice de profil „Igiena”, specialist principal netitular în igienă şi toxicologie al Ministerului Sănătăţii, membru al Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii, membru al colegiilor de redacție ale mai multor reviste ştiinţifice.

Ceea ce îl caracteriza pe omul de știință şi pedagogul Nicolae Opopol era exemplara lui scrupulozitate, exigența şi conștiinciozitatea, precum şi responsabilitatea în tot ce întreprinde personal și ce realizează în instituțiile în care a activat dumnealui şi discipolii săi. Manifesta mereu grija față de discipolii săi, de medici, venindu-le în ajutor, acordându-le atenția și susținerea cuvenită.

Pentru merite deosebite în activitatea medicală, științifică și didactică este menționat cu insigna „Eminent al Ocrotirii Sănătății” (1968), medalia „Pentru munca curajoasă” (1971), medalia „Veteran al Muncii” (1986), Diploma de Onoare a Prezidiului Suprem al RSSM (1988), ordinul „Gloria Muncii” (1997), Insigna şi Certificatul de Apreciere a Organizației Mondiale a Sănătății (2002), Diploma Academiei de Științe a Moldovei pentru monografia editată (2003), medalia „Dimitrie Cantemir” (2016), medalia „Meritul Științific” clasa II (2018).

Membrul corespondent Nicolae Opopol este un exemplu de dăruire profesională, iar activitatea sa prodigioasă l-a așezat în rândul celor care, cu demnitate şi competenţă, au contribuit la perfecționarea Medicinei preventive în Republica Moldova.

 

În aceste momente de profundă tristețe, transmitem condoleanțe și compasiune familiei îndurerate și celor care i-au fost apropiați.

 

Dumnezeu să-l odihnească în  pace.

 

Ala NEMERENCO, Ion TIGHINEANU, Emil CEBAN, Eva GUDUMAC, Boris GAINA, Stanislav GROPPA, Svetlana COJOCARU, Victor MORARU, Liliana CONDRATICOVA, Ion ABABII, Serafim ANDRIEŞ, Gheorghe CIMPOIEŞ, Mihai CIMPOI, Gheorghe DUCA, Maria DUCA, Teodor FURDUI, Gheorghe GHIDIRIM, Aurelian GULEA, Gheorghe PALADI, Mihai POPOVICI, Victor LACUSTA, Alexandru ROȘCA, Valeriu RUDIC, Gheorghe ŞIŞCANU, Ion TODERAŞ, Nicolae BALAUR, Constantin GAINDRIC, Victor GHICAVÎI, Viorel PRISACARI, Mihail VRONSCHIH, Eremia ZOTA, Elena ZUBCOV, Ion MEREUȚĂ, Leonid CHIȘLARU.

 

Corpul neînsuflețit al regretatului profesor Nicolae Opopol va fi depus miercuri, 07 decembrie 2022, în Sala de rămas bun RITUS (or. Chișinău, str. Doina 193), la ora 14:00.

Mitingul de doliu va începe la ora 14:30.

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online