Concursul privind selectarea candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei

22.12.2021
Vizitatori unici: 1130

În conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 424 din 22 decembrie 2021, se anunță concursul privind selectarea candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei.

Concursul se desfășoară în temeiul prevederilor art. 69 al Legii cu privire la procuratură (nr. 3 din 25.02.2016, Monitorul Oficial nr. 69-77/113 din 25.03.2016) cu modificările ulterioare și a Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 422 din 21 decembrie 2021).

La concurs pot participa persoanele care întrunesc condiţiile stabilite de Legea cu privire la Procuratură, Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societăţii civile, desemnat de către Academia de Științe a Moldovei şi care, după anunţarea concursului, au depus cerere de participare în termenul stabilit.

Pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaşte limba de stat;

c) are capacitatea de exerciţiu deplină;

d) posedă studii superioare juridice;

e) are experienţă în domeniul dreptului de cel puţin trei ani;

f) are vârsta de cel mult 65 ani;

g) se bucură de o reputaţie ireproşabilă.

 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:

a) cererea de înscriere la concurs;

b) scrisoarea de motivare;

c) curriculum vitae;

d) copia de pe actul de identitate;

e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia şi alte acte de studii relevante;

f) copia actelor care confirmă experienţa în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.);

g) cazierul judiciar;

h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric.

i) declaraţia de integritate, conform anexei la Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

î) recomandarea Consiliului Științific/Senatului organizațiilor din domeniile cercetării și inovării sau a organizațiilor obștești din domeniu.

Candidatul depune dosarul de participare la concurs în Secția juridică și resurse umane a aparatului administrativ al Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei până la data de 30 decembrie 2021 inclusiv, ora 17.00, biroul 108, tel. 022 274262, eliberându-i-se o confirmare privind recepţionarea acestuia.

Persoana care a depus dosarul de participare incomplet sau după expirarea termenului-limită este exclusă din concurs.

 

Concursul de selectare a candidatului la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor constă în:

a) preselecţia candidaţilor, care presupune verificarea, în baza dosarelor depuse, a întrunirii condiţiilor stabilite de participare la concurs;

b) interviul, susţinut în faţa Comisiei în vederea testării cunoaşterii domeniului şi a aspectelor privind exercitarea atribuţiilor funcţionale în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Prestaţia candidatului este apreciată de membrii Comisiei prin acordarea unui punctaj de la 1 la 10.

După examinarea şi evaluarea dosarelor de participare la concurs depuse, în termen de cel mult șapte zile de la expirarea termenului de înscriere, Comisia selectează candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite de participare la concurs şi afişează pe pagina web oficială a Academiei de Științe a Moldovei lista candidaţilor preselectaţi pentru a participa la interviu.

Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Superior al Procurorilor audiaţi de către Comisie sunt evaluaţi în baza următoarelor criterii:

a) independenţă şi integritate;

b) competență și profesionalism;

c) experienţa pozitivă în activitatea juridică, în activitatea de cercetare ştiinţifică si învăţământul juridic superior, în activitatea obştească.

d) lipsa conflictelor de interese.

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online