Se anunță prelungirea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

04.07.2023
Vizitatori unici: 778

Titlul funcției: membru secției de științe al Academiei de Științe a Moldovei

Alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei se efectuează prin concurs, organizat de Comisie, pe un termen de 4 ani, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 privind aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (a se vedea AICI).

Cerințe față de candidat: La funcția de membru în secția de știință a Academiei de Științe a Moldovei este în drept să candideze persoana care:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) în privința acesteia nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;

3) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;

4) deține titlul științific de doctor în științe și/sau doctor habilitat și are experiență în activitatea de cercetare de cel puțin 5 ani;

5) a efectuat/efectuează sau a coordonat/coordonează cercetări în cel puțin un proiect științific câștigat prin concurs la nivel național sau internațional. Cercetările efectuate sau coordonate în cadrul domeniilor prioritar strategice ale statului vor constitui un avantaj pentru candidați;

6) dispune de minimum 5 publicații în reviste recenzate în ultimii 5 ani;

7) a prezentat cel puțin 5 comunicări la foruri științifice naționale și internaționale în ultimii 5 ani, dintre care cel puțin de 2 au fost publicate în reviste științifice internaționale;

8) publicațiile candidatului sunt incluse în bazele de date științifice internaționale (ISI, SCOPUS și altele);

9) are o reputație ireproșabilă și respectă deontologia cercetării științifice. Se consideră că nu are o reputație ireproșabilă persoana:

a) care a fost condamnată de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și are antecedente penale nestinse;

b) în privința căreia au fost stinse antecedentele penale sau care a fost liberată de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, infracțiuni de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității statului, precum și în domeniul proprietății intelectuale;

c) care are, în cazierul privind integritatea profesională pentru ultimii 5 ani, înscrieri privind rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de legislația cu privire la evaluarea integrității instituționale;

d) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor şi al limitărilor; 

f) în privința căreia există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.

 

Candidatul este în drept să depună dosarul de participare la una din cele trei secții de științe ale Academiei de Științe a Moldovei la următoarele profiluri neacoperite:

a) Secția Ştiinţe exacte şi inginereşti:

-141.Chimie anorganică

-145.Chimie ecologică

b) Secția Ştiinţe ale vieţii:

-413.Acvacultură

c) Secția Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte:

-553.Drept privat

-571.Jurnalism și comunicare

Lista actelor pe care trebuie să le conțină dosarul de participare:

1) cererea de participare la concurs;
2) curriculum vitae (CV);
3) copia de pe buletinul de identitate;
4) copia de pe diploma ce atestă deținerea titlului (gradului) științific;

5) scrisoarea de intenție, va include referința la domeniul/domeniile de cercetare (stabilite prin Hotărârea Prezidiumului Academiei de Științe a Moldovei nr. 107 din 04.05.2023 care poate fi găsită AICI) și secția/secțiile științifice pentru care depune dosarul;

6) dovada experienței științifice și a participării sau coordonării proiectelor de cercetare;
7) lista lucrărilor publicate și, după caz, a brevetelor editate;
 8) copia celor mai semnificative lucrări editate;
 9) două fotografii color (4,5x6 cm);
10) cazierul judiciar;
11) declarația pe proprie răspundere*;
12) certificatul medical privind starea sănătăţii;

13) scrisoarea de recomandare a organizației, în cazul în care este propus de una dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile din sfera cercetării și inovării, organizațiile necomerciale și agenții economici care desfășoară activitate relevantă pentru domeniile de cercetare și inovare au dreptul să propună candidaţi pentru alegerea în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei.

 *Modelul declarației pe proprie răspundere poate fi găsit AICI .

Locul, condițiile și data-limită de depunere a dosarului:

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat până la data de 21 iulie 2023 (format electronic: [email protected]) și pe suport de hârtie la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 180, et. 11, bir. 1103.

Datele de contact ale secretarului comisiei, Dna Nelea Postovanu, e-mail: [email protected] , tel: 022 272758.

Etapele concursului:

Concursul se desfășoară separat pentru fiecare funcție de membru în secțiile științifice ale Academiei de Științe a Moldovei și are loc în două etape:

1) selecția candidaților - pe baza dosarelor depuse. Comisia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, examinează și evaluează dosarele de participare la concurs și selectează candidații care vor fi invitați la interviu, adoptând o hotărâre prin care se aprobă lista candidaților selectați. În decursul a 2 zile lucrătoare din momentul aprobării listei candidaților selectați, se publică pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pe cea a Academiei de Științe a Moldovei, lista candidaților admiși la interviu, precum și anunțul referitor la data, locul și ora desfășurării interviului. Candidații admiși la interviu sunt informați suplimentar de către secretarul comisiei, prin mijloace de comunicare (telefon, e-mail), referitor la data, ora și locul desfășurării interviului.

2) interviul - are loc în cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului referitor la data, locul și ora desfășurării interviului. Comisia va formula cel puțin 5 întrebări pentru interviu, astfel încât să fie posibilă aprecierea motivației, experienței, cunoștințelor teoretice și a aptitudinilor candidatului în domeniul aferent funcției de membru în secția de științe pentru care a depus dosarul. Fiecare răspuns la întrebările-standard se apreciază de către fiecare membru al comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în tabel de punctaj. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei și se indică într-un tabel de punctaj final. Se consideră învingători ai concursului candidații care au acumulat cel mai mare punctaj. În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut același punctaj final, se efectuează tragerea la sorți, cu participarea candidaților respectivi, consemnând acest fapt în procesul-verbal.

Hotărârea Comisiei cu privire la rezultatele concursului, se publică pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și pe cea a Academiei de Științe a Moldovei, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data adoptării. Învingătorul concursului devine membru al secției de științe  respective din momentul adoptării hotărârii Comisiei cu privire la rezultatele concursului.

Sursă: ANCD 

Categorie:

Înregistrări online