SCRISOARE DESCHISĂ ÎN ADRESA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

09.10.2023
Vizitatori unici: 1100

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Consiliul Directorilor institutelor de cercetare au examinat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (număr unic 730/MEC/2023).

În numele comunității științifice, ne exprimăm profunda îngrijorare față de includerea în proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării a prevederii prin care se impune angajarea cercetătorilor științifici, care au atins vârsta de pensionare, „pe cel mult 0.5 normă, în cazul în care vârsta nu depășește 70 de ani” și „cel mult 0.25 normă, în cazul în care vârsta depășește 70 de ani” (pct. 47, subpunctele 2 și 3).

Acest punct, în formula în care este redactat, justifică deplin mai multe întrebări legitime: se propune ca Guvernul să restricționeze activitatea de muncă și activitatea de creație, inclusiv cea științifică? Prevederea menționată contravine Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (adoptat la 16.12.1966 și ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 28 iulie 1990), în care art.15, pct.3 stipulează expres că “Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea indispensabilă cercetării ştiinţifice şi activităţilor creatoare”. În același context subliniem că redacția propusă a pct.47 vine în contradicție cu Directiva 2000/78/CE din 17 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Accentuăm că în versiunile precedente, propuse spre consultație publică/avizare, acest punct nu s-a regăsit, fiind inclus în ultima variantă transmisă spre avizare la data de 3 octombrie 2023. Pct. 47 al proiectului Metodologiei de finanțare instituțională intră în contradicție cu legislația Republicii Moldova, după cum urmează:

- În conformitate cu art. 102 din Constituția Republicii Moldova, Hotărârile de guvern se adoptă pentru organizarea executării legilor, însă legislația primară (Codul educaţiei, Codul cu privire la știință și inovare) nu prevede angajarea pe normă incompletă a cercetătorilor în funcție de vârsta acestora.

- Ocuparea funcțiilor științifice este reglementată de art. 99, pct. 2 al Codului cu privire la știință și inovare, în care este specificat că „Funcţiile ştiinţifice ale organizaţiei de drept public din domeniile cercetării și inovării se ocupă pe bază de concurs, organizat de conducerea acesteia, în conformitate cu legislația muncii”, iar ultima nu conține careva prevederi, care ar reduce norma de angajare a cercetătorilor în funcție de vârstă.

- Instituirea limitărilor în ocuparea posturilor de cercetător științific, cauzate de atingerea unei anumite vârste, este o acțiune discriminatorie, care încalcă Constituția Republicii Moldova, precum: art. 16 alin (2) privind egalitatea cetățenilor în fața legilor și autorităților publice; art. 33 alin (1) privind garantarea libertății creației științifice, art. 43 alin (1) privind dreptul la muncă.

- Se încalcă, de asemenea, Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii, care incluzând invocarea criteriului de vârstă drept unul discriminatoriu, precizează că „Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în privinţa unui anumit loc de muncă nu constituie discriminare în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care această activitate este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.” Pentru a nu fi tratate drept discriminatorii, astfel de restricții ar trebui să se bazeze pe anumite cerințe profesionale și criterii diferențiate, specificate apriori, or, cadrul normativ al țării noastre nu dispune de astfel de specificări în raport cu ocuparea funcției de cercetător.

Cu referire la abordarea specifică față de cercetarea din Republica Moldova, constatăm că restricționarea activității științifice pe criterii de vârstă va avea consecințe catastrofale pe termen imediat, mediu și lung asupra domeniilor cercetării și inovării. Exodul masiv al populației, implicit al cadrelor științifice și didactice, a condus la o ruptură substanțială între generații în mai multe domenii. Nivelul înalt al cercetărilor științifice este în mare măsură asigurat de către personalități afirmate - academicieni, membri corespondenți, doctori habilitați, doctori, care chiar și la o vârstă mai înaintată sunt activi și posedă o experiență de neprețuit, exprimată prin capacitatea de a acționa în circumstanțe dificile, de a efectua cercetări și de a mobiliza specialiști spre procesul complex de căutări, de a manifesta realizarea potențialului său creator și de a perpetua productivitatea profesională.

A înlătura aceste cadre valoroase din activitatea științifică, înseamnă a închide direcțiile respective de cercetare și școlile științifice care s-au format pe parcursul a zeci de ani. Atragem atenția la faptul că cercetarea științifică își are particularitățile sale distincte și tinerii talentați pot fi atrași în laboratoare și centre de cercetare doar de savanți merituoși, experți recunoscuți în domeniu. Dezvoltarea domeniului de cercetare și inovare în țara noastră nu poate fi realizată prin lichidarea fundamentului, a pilonilor de bază.

Datele rapoartelor recente pe știință (2018–2022) confirmă elocvent faptul că în sfera cercetării științifice adevărata maturitate și experiență se acumulează pe parcursul anilor. În general, ponderea cercetătorului este determinată nu de vârstă, ci de efectul creator, inclusiv în calitate de cercetători activi, conducători de proiecte științifice, conducători de doctorat.

Luând în considerare cele expuse, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Consiliul Directorilor institutelor de cercetare solicită retragerea din proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării (număr unic 730/MEC/2023) a prevederilor care impun discriminarea  cercetătorilor pe criterii de vârstă, pledând, totodată, pentru elaborarea la nivel de stat a unui concept strategic de dezvoltare a domeniilor de cercetare și inovare, care ar trata în mod adecvat și aspectele de valorificare a potențialului științific.

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Consiliul Directorilor institutelor de cercetare

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online