Noi raze de lumină asupra înțelegerii moștenirii cantemirene

18.02.2024
Vizitatori unici: 1175

La 14 februarie 2024, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a găzduit un eveniment de anvergură: a fost lansat ultimul volum „Opere” de Dimitrie Cantemir, în colecția „Moștenire”, din cele 6 inițiate de Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”. Ediția este îngrijită de cercetătorii istorici, acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, cărora le aparțin studiile introductive și indicii la cele trei lucrări cantemirene incluse în volum. Manifestarea s-a desfășurat în cadrul Zilei Naționale a Lecturii, participanții fiind salutați la inaugurare de dna Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale a RM.

Cuvântul i-a fost oferit unuia din organizatorii evenimentului, dr. ing. Gheorghe Prini, directorul Întreprinderii Editorial-Poligrafice „Știința”, omul care nu este doar un bun manager, dar și un producător de valori spirituale, în cazul de față e vorba de editarea unor opere și autori de rezonanță națională, europeană, dar și internațională. „Astăzi, în colecția „Moștenire”, am lansat două proeminente personalități savante ale neamului românesc  –  Bogdan Petriceicu Hasdeu – serie de 21 volume (la Biblioteca „B.P. Hasdeu”) și Dimitrie Cantemir – 6 volume – la acest eveniment de la Biblioteca Națională, a remarcat dl Gheorghe Prini. În continuare, directorul a precizat că publicarea edițiilor Cantemir face parte dintr-un vast Program de valorificare a moștenirii literare  românești, realizată în colecția de carte „Moștenire”, care a demarat imediat după proclamarea independenței. Colecția reunește clasici români, precum și scriitori din ultimul secol, unii fiind aproape necunoscuți cititorilor de pe ambele maluri ale Prutului. După  33 de ani de la inaugurare, biblioteca „Moștenire” a ajuns la volumul cu numărul 100. Este un prilej de bucurie, atât pentru noi, cei care am gândit și i-am dat viață acestui proiect editorial, cât și pentru cititori care au așteptat, ani la rând, aceste cărți în bibliotecile publice, dar și în cele personale, a mărturisit vorbitorul. Totodată, dânsul a specificat că volumul  101 a ieșit de sub tipar în preajma aniversării a 65-a a Întreprinderii Editorial-Poligrafice „Știința”. O frumoasă coincidență, dar și un prilej de mândrie pentru această echipă, care a îmbogățit  patrimoniul științific și cultural al republicii cu mii de titluri de carte în milioane de exemplare!

Dar să revenim la evenimentul zilei – lansarea volumului „Opere” de Dimitrie Cantemir, care include următoarele trei lucrări ale savantului enciclopedist: „Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei”; „Istoria moldo-vlahică” și „Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, Domnul Moldovei”, ediție îngrijită de cuplul Andrei și Valentina Eșanu. Traducerea din limba latină a fost realizată de regretatul Dan Slușanschi, profesor la Universitatea din București. Conform scenariului acestei manifestări, au urmat opiniile unor exegeți din domeniul cercetării cantemirene.

Ex-ambasadorul Victor Țvircun, dr. hab., prof. univ., a adus cordiale felicitări tuturor protagoniștilor acestui eveniment științific și cultural, subliniind că valoarea operelor cantemirene, editate la Chișinău, a crescut prin studiile introductive la fiecare lucrare în parte, notele și indicii de nume și locuri realizate de istoricii Andrei și Valentina Eșanu – o muncă titanică care a necesitat cunoștințe, experiență, dar și dedicație în cercetare de zeci de ani. Opera cantemireană îngrijită și interpretată de acești specialiști notorii va accesibiliza înțelegerea vieții și circumstanțelor în care a trăit cărturarul Dimitrie Cantemir.

Prezent la eveniment a fost și ex-directorul Institutului Patrimoniului Cultural Victor Ghilaș, muzicolog, remarcabil specialist în studiul operei cantemirene – a susținut a excelentă teză de doctor habilitat în studiul artelor cu genericul „Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale” (2013). În luarea sa de cuvânt, exegetul a precizat că cititorului de fapt îi este propusă o trilogie a operei istorice a lui Dimitrie Cantemir. Este o realizare impresionantă a Întreprinderii Editorial-Poligrafice (ÎEP) „Știința”, care a inaugurat în anul 1991 colecția „Moștenire”. Prima lucrare din volumul prezentat, intitulată „Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei”, este relevantă din următorul  raționament. Dacă până la Cantemir, potrivit dl Victor Ghilaș, cărturarii români apelau la literatura științifică din străinătate pentru argumentarea și demonstrarea pe criterii științifice a originii romane a românilor, începând cu Dimitrie Cantemir, lucrurile i-au o întorsătură în sens opus: lumea savantă europeană recurge tot mai des la considerentele cărturarilor români pentru a afla argumentarea și dovezile romanității. Cu privire la „Istoria moldo-vlahică” – a doua lucrare cu un conținut istoric redactată în limba latină – cercetătorul constată că ea se integrează în cultura națională cu rădăcini în trecut, având continuitate și regăsindu-se în formă amplificată în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor în expresie lingvistică românească. Este un studiu despre obârșia traco-geto-dacică a românilor din Moldova, Țara Românească și Transilvania – „cei mai vechi strămoși ai românilor care au populat un vast teritoriu în sud-estul Europei și care au ajuns la un înalt grad de civilizație prin apariția și afirmarea unui stat puternic. Cea de a treia lucrare, la care s-a referit dl Ghilaș, este „Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, Domnul Moldovei” – o scriere cu o valoare documentară, istorică, în care cititorului i se oferă informații valoroase despre viața acestui domn, începând cu genealogia familiei, trecând prin aventurile lui războinice din tinerețe și descriind cariera lui de boier în Moldova și Țara Românească, apoi pe aceea de domn, până la moarte. Muzicologul Victor Ghilaș a observat și un alt detaliu semnificativ. Dimitrie Cantemir nu ne informează în această biografie despre înclinațiile artistice ale tatălui său. De exemplu, din alte surse a aflat că Domnitorul Constantin Cantemir poseda arta cavalului, fiind un autodidact: scârbit de uneltirile boierilor, punea cavalul la gură și își cânta aleanul, tânjind după tinerețea pe care și-a petrecut-o în sânul naturii, liber și fericit” (Istoria  Daciei transalpine de Fr. J. Sulzer, istoric austriac.) În concluzie, Victor Ghilaș a accentuat că reeditarea la Chișinău a operei cantemirene confirmă faptul că edițiile precedente au trecut proba timpului și au putut fi oferite publicului cititor. Ulterior, a apărut necesitatea de a răspunde noilor cerințe ale timpului. Astfel, a devenit necesară revalorificarea operei lui Cantemir, adăugând precedentelor ediții informații suplimentare, unele precizări, care emană raze noi de lumină asupra înțelegerii moștenirii istorice a savantului.

Profesorul universitar Gheorghe Bobână, doctor habilitat în filozofie, a analizat lucrarea Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, Domnul Moldovei”,  din volumul 6 al seriei „Opere” de Dimitrie Cantemir. Savantul și-a exprimat regretul că în istoriografia românească n-a fost inclus și un alt exeget al operei cantemirene cum a fost Vasile Coroban, autorul monografiei „Dimitrie Cantemir – scriitor umanist” apărută în 1973 către aniversarea a 300-a de la nașterea marelui nostru înaintaș. Uitată pe nedrept, absentă în bibliografia cantemireană românească, această lucrare prezintă o exegeză a umanismului cantemirean în baza cercetării operelor savantului. Vorbitorul a reflectat și alte subiecte din viața lui Constantin Cantemir, precum genealogia nobiliară de proveniență tătărească, creată, de fapt, de Dimitrie Cantemir în virtutea unor cerințe excesive pentru puritatea nobilitară a elitei conducătoare din evul mediu. În contextul celor relatate, raportorul a adus felicitări cercetătorilor Andrei Eșanu și Valentina Eșanu cu prilejul apariției volumul final al seriei „Opere” de Dimitrie Cantemir. În opinia acestuia, bibliografia cantemireană a istoricilor nominalizați este cea mai completă, făcându-se trimiteri în alte ediții a lucrărilor cantemirene și la criticul literar Vasile Coroban. Felicitări a adresat dl Gheorghe Bobână și ÎEP „Știința” cu prilejul aniversării a 65-a și a editării volumului 100 din colecția „Moștenire”.

Prezent la eveniment profesorul universitar Vasile ȘOIMARU, deputat în Parlamentul RM, a felicitat pe autorii cărții editate cu ocazia aniversării a 350-a de la naștere și 300 de ani de la moartea Domnitorului Dimitrie Cantemir – una din cele mai importante figuri ale scrisului istoric românesc. „Multe s-au făcut, dar ne mai rămâne de realizat lucrări interesante și în viitor. Personal, pe lângă alte proiecte ale mele,  a mărturisit dl profesor, intenționez să editez o lucrare, bogat ilustrată, ce ar reflecta locurile unde a locuit și creat cărturarul Dimitrie Cantemir. Dar pentru a-mi îndeplini acest vis sacru, care e legat și de deplasări în alte state, avem nevoie de liniște și pace. Felicitări, dragii mei pământeni Andrei și Valentina Eșanu din raionul Ungheni, cu această realizare de excepție! Sper și eu să vă invit la o lansare de carte în anul curent consacrată istoriei Declarației de Independență a Republicii Moldova”.

Dialogul de la această lansare de carte este întreținut în continuare de scriitorul Ion Hadârcă, membru corespondent al AȘM și membru de onoare al Academiei Române. Mai întâi, a adus felicitări istoricilor realizatori ai volumului 6 „Opere” de Dimitrie Cantemir, personal amfitrionului acestei întâlniri, dlui Gheorghe Prini cu excelentul prilej al editării volumului o 100 din colecția „Moștenire” și a aniversării a 65-a a ÎEP „Știința”. Scriitorul a semnalat că deși au fost editate lucrările principale ale operei cantemirene, marele cărturar al umanismului românesc mai rămâne Terra Incognita. Nu avem până în prezent Operele complete ale marelui nostru cărturar, o ediție critică a lor. Mai rămân prin arhive în străinătate lucrări necunoscute. Citind și alte lucrări cantemirene am sesizat că savantul nostru enciclopedist este necesar încă a fi studiat atât de contemporani, cât și de viitorii cercetători pasionați de creația cantemireană. Am făcut și eu cercetări în domeniul creației poetice a lui Cantemir soldate cu editarea volumului „Poemele inorogului” de Dimitrie Cantemir în colecția „O sută și una poezii”, serie nouă, a Editurii Academiei Române. Lucrarea a fost lansată la Academia Română, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale din 7-9 noiembrie 2023 consacrate aniversării a 350-a de la nașterea lui Dimitrie Cantemir și a 300 de ani de la trecerea sa în eternitate, la care au participat acad. Mihai Cimpoi, acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, prof. univ. Gheorghe Bobână. La final, poetul Ion Hadârcă a precizat că au mai rămas și alte texte poetice ale lui Dimitrie Cantemir – la vreo sută, care așteaptă alte ediții ale marelui nostru scriitor.

La eveniment au participat și două maici, Gabriela și Teofana, de la Mănăstirea Voroneț, România, despre care soții Andrei și Valentina Eșanu au publicat o monografie valoroasă, rămânând în continuare a fi ctitori ai acestui locaș sfânt. Maica Gabriela, stareța Mănăstirii Voroneț, și-a exprimat prețuirea și admirația față de acești cercetători, numele cărora vor rămâne în analele istoriei locașului sfânt pe care ei îl ctitoresc de ani buni. Stareța a adus și câteva volumașe de poezie, editate cu titlul „Poeziile măicuței”, pe care le-a memorizat la școală și din lecturi întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, mult regretata maica Irina.

Volumul la care ne-am referit cuprinde traducerile în limba română a trei lucrări istorice și istorico-geografice definitivate de Dimitrie Cantemir în limba latină, în perioada aflării sale în Rusia (1711–1723): „Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei”; „Istoria moldo-vlahică” și „Viața lui Constantin Cantemir, zis cel Bătrân, Domnul Moldovei. Aceste tratate științifice fac corp comun cu alte două importante opere ale lui Dimitrie Cantemir: „Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei” (prescurtat „Descrierea Moldovei”) și „Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor”. Penultima lucrare „Descrierea Moldovei” constituie volumul 5 al seriei „Opere” de Dimitrie Cantemir, ediție îngrijită, de asemenea, de istoricii Andrei și Valentina Eșanu și publicată în 2019. Prin urmare, 2 volume din 6 ale seriei „Opere” de Dimitrie Cantemir au fost editate cu sprijinul și munca creativă a soților Andrei și Valentina Eșanu.

Prin ceea ce realizează în știință acad. Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, un cuplu îndrăgostit de istorie, au în palmares circa 530 de lucrări științifice, inclusiv studii serioase cu sute de pagini, monografii, lucrări de alt gen, dedicate istoriei, civilizației și culturii poporului român, formează un Centru de Cercetări, spus fără exagerare, ținând cont și de doctorii în istorie pregătiți în această școală științifică de cultură medievală. Felicitări cu această nouă performanță – lansarea ultimului volum al seriei „Opere” de Dimitrie Cantemir, dorindu-le sănătate, pace și succes în continuare în domeniul cercetării istorice!

 

Tatiana ROTARU

Foto credit: Biblioteca Națională a Republicii Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online