Institutul Naţional de Cercetări Economice marchează 75 ani de la fondare

15.10.2021
Vizitatori unici: 1202

Institutul Naţional de Cercetări Economice marchează 75 ani de la fondare. Cu prilejul aniversar, INCE organizează, la 15-16 octombrie 2021, Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în  condițiile globalizării”, ediţia a XV-a. Evenimentul științific internațional se desfășoară în format mixt și reunește notorietăți ale domeniului socio-economic, cercetători din cadrul institutelor și centrelor de cercetare, precum și experți din 17 țări, inclusiv România, Ucraina, Belarus, Rusia, Ungaria, Polonia, Italia, Austria, Marea Britanie, Serbia, Turcia, Kârghistan, Thailanda, India și SUA.

Deschiderea lucrărilor Conferinței a avut loc astăzi, 15 octombrie, la inaugurarea căreia au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, Ministrul Economiei, dl Sergiu Gaibu, Secretarul de stat al MEC, dr. Adriana Cazacu, precum și reprezentanți ai mediului academic, mediului de afaceri, cu care colaborează INCE atât la nivel național, cât și internațional, tineri cercetători.

În deschiderea forului științific, directorul INCE, m.c. Alexandru Stratan a menționat că amploarea evenimentului dedicat aniversării face echipa pe care o conduce cu onoare să fie pătrunsă de un sentiment de mândrie, patriotism și recunoștință față de parcursul Institutului. Directorul Stratan a subliniat că marcarea celor 75 de ani de existență în spațiul de cercetare al Republicii Moldova, este o ocazie specială de a aduce un omagiu fondatorilor INCE, dar și pentru a transmite felicitări cercetătorilor care fac imagine bună instituției. Cu ocazia aniversară este lansată Monografia Aniversară ,,Institutului Național de Cercetări Economice – 75 de ani de performanță științifică în slujba societății”. Lucrarea aniversară, a specificat directorul INCE va familiariza cititorii cu activitatea instituțiilor care au fost de la bun început, prin prisma celor trei componente instituționale de bază: Academia de Științe, Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. „Astăzi aducem un tribut celor care au fost și sunt la baza formării și dezvoltării Institutului Național de Cercetări Economice și anume acad. Frolov Nikolai, Vasile Malinschi care ulterior a devenit membru titular al Academiei Române, m.c Radu Macar, acad. Cervinschi Vasile, dr. Ciobanu Victor, dr. Rusu Anastasie, dr. Usanov Anatol, dr. Afanasie Veaceslav, dr. hab. Dumitrașcu Mihail, dr.hab. Bajura Tudor, dr. hab. Doga Valeriu, m.c. Certan Sergiu, dr. Viorica Carare,  precum și tuturor oamenilor de știință care au contribuit la dezvoltarea INCE, tuturor celor prezenți astăzi aici și celor care deja nu mai sunt printre noi”, a remarcat directorul Alexandru Stratan.

Aflându-se mai mulți ani la timona instituției de o importanță majoră în dezvoltarea economică și interculturală a societății, directorul INCE a trecut în revistă unele rezultate ale cercetărilor științifice realizate de cercetători, a menționat colaborările pe care le-a avut și le are în continuare cu instituții similare de înalt prestigiu din diferite țări, în primul rând, cu cele din România, precum și implicarea INCE la elaborarea diverselor documente de politici, acte normative etc., inclusiv în contextul reformelor din ultimii ani. 

Totodată, directorul Stratan a exprimat regretul că în cei 30 de ani de independență a Republicii Moldova, pe care tocmai țara noastră i-a marcat, intențiile reformelor au fost o constantă a discursului politic, fiind înregistrate mai puține succese în ceea ce privește transformările majore. „Noi am pierdut foarte mult timp prețios și suntem cu mult în urma țărilor din regiune. Doar cu unele excepții, clasa politică își poate asuma responsabilitatea și respectiv costul asociat promovării transformărilor cardinale. Evident, reformele care se încheie cu crearea unei economii de piață funcționale nu pot fi realizate fără a implica și costuri sociale. Aceste pierderi au fost inevitabile și ar fi fost mici în comparație cu avantajele generate de crearea unei economii competitive”, a punctat m.c. Stratan.

Și pentru că cea mai mare valoare a unei instituții sunt oamenii ei, directorul a înmânat Diplome de gratitudine mai multor colaboratori ai INCE, precum și reprezentanților instituțiilor cu care au bune colaborări ți parteneriate. 

În cuvântul său de salut, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a subliniat importanța și semnificația forului științific internațional, care celebrează 75 de ani de performanță științifică în serviciul societății. „Problemele de ordin economic, precum și soluțiile pentru depășirea crizelor în diferite sectoare de activitate, totdeauna au fost cap de listă pe agenda factorilor de decizie și a societății. Și anume Institutul Național de Cercetări Economice, alături de Academia de Studii Economice, facultățile de economie ale universităților au format temelia cercetării fundamentale și aplicative în domeniul economiei și științelor conexe, aplicând în practică rezultatele științifice obținute. Și de data aceasta, conferința internațională „Creșterea economică în condițiile globalizări” nu are doar caracter pur științific, ci posedă statut de manifestare științifico-practică, optând pentru latura aplicativă și utilizarea rezultatelor cercetărilor de către mediul de afaceri. De altfel, rezultatele științifice sunt valorificate editorial în publicația științifică a institutului – Revista Economie și Sociologie, Categoria B+”, a remarcat președintele AȘM.

Acad. Tighineanu a ținut să specifice că Institutul Național de Cercetări Economice este unicul institut de cercetare din Republica Moldova ce realizează studii în domeniul economiei. Dovada înaltei aprecieri de comunitatea științifică pe plan național și internațional sunt proiectele de cercetare desfășurate la această instituție, care totdeauna se prezintă la audieri publice cu rezultate notabile. Referindu-se la experiența privind colaborarea științifică internațională, președintele AȘM a subliniat: „Și la capitolul colaborare științifică internațională este ce învăța de la Institutul Național de Cercetări Economice, fapt demonstrat chiar prin programul conferinței care își începe lucrările și prezența cercetătorilor din mai multe țări. Astfel, prin internaționalizare împărtășim din experiența noastră și învățăm din practica altor state cum să depășim problemele din sectorul economic.

Președintele AȘM a menționat, de asemenea, frumoasa colaborare ce ține de implicarea Institutului în majoritatea activităților promovate de AȘM – platforma de cercetare și discuții „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, coordonată de acad. Grigore Belostecinic și mem. cor. Alexandru Stratan; prelegeri publice, contribuție la elaborarea pagini web dedicate celor trei decenii de la proclamarea independenței prin realizarea unui material consistent ș.a. Mai multe activități și rezultate științifice au fost recunoscute prin conferirea medaliilor de aur și argint la expoziții, târguri și concursuri, menționăm și Premiile AȘM pe domeniile de competență, Logoul Euraxess „Excelenţă în cercetare”, acordat de Comisia Europeană în 2015 etc.

În semn de înaltă apreciere a rezultatelor și activității fructuoase ale INCE, Prezidiul AȘM i-a conferit instituției Diploma „Meritul Academic”, urând colectivului institutului mulți ani de performanță științifică în serviciul societății. Totodată, pentru rezultate remarcabile obținute în cercetarea socio-economică, implementarea rezultatelor în economia națională, promovarea imaginii cercetărilor și a cercetătorului în societate, Președintele AȘM a înmânat Diploma de Onoare, Diploma de Recunoștință și Diploma AȘM unor cercetători ai INCE.

„Știința, cercetarea, implicit în domeniul economiei naționale, sunt valori care trebuie puse în serviciul și pentru dezvoltarea durabilă a societății. Conferința științifico-practică internațională de azi, ca și alte manifestări științifice organizate de INCE, are drept obiectiv major valorificarea rezultatelor științifice obținute. Vă dorim activitate productivă, dezbateri aprinse, discuții constructive și rezoluții eficiente pentru o și mai bună colaborare între comunitatea academică, mediul de afaceri, factorii de decizie, fiindcă doar în atare condiții vom putea depăși provocările la care sunt expuse societatea noastră și omenirea în ansamblu”, a spus în încheiere președintele AȘM, dorind succes Conferinței și participanților la for.

Un mesaj de felicitare a adresat și Secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, dr. Adriana Cazacu. Oficialul a subliniat faptul că fiind deja la cea de-a XV-a ediție, acest for științific are stabilite niște tradiții frumoase, una din acestea fiind de a întruni anual nume de referință, notorietăți în domeniul socio-economic, precum și reprezentanți ai mediului academic, mediului de afaceri, tineri cercetători, studenți, pentru a pune în discuție probleme stringente, dar și pentru a identifica soluții pentru rezolvarea acestora. Colaborarea prin cercetări științifice comune, prin organizarea de evenimente în parteneriat, schimbul inter-academic, constituie niște pași concreți și semnificativi efectuați de comunitatea științifică a RM, alături de parteneri, pe drumul științei deschise, pentru societate și benefice pentru crearea unei imagini favorabile pe plan internațional”, a relevat Secretarul de stat al MEC.

Totodată, demnitarul a exprimat certitudinea că fiind ancorat profund în actualitate, acest for științific va fi un spațiu de dialog, în cadrul căruia savanți de prim-rang, atât din țară, cât și de peste hotare își vor împărtăși realizările recente, vor face un schimb de opinii privind experiența lor valoroasă, vor argumenta anumite politici în contextul provocărilor actuale la nivel global și regional. În context, dr. Adriana Cazacu a informat că actualmente, Republica Moldova se află pe ultima sută de metri în vederea semnării Acordului de Asociere la noul Program Orizont Europa, care vizează direct extinderea participării și consolidarea spațiului european de cercetare pentru anii 2021-2027. Acest program, a specificat oficialul, prevede instituirea unui spațiu științific și tehnologic comun, crearea unei piețe unice pentru cercetare și inovare, promovarea liberei circulații a cercetărilor și a rezultatelor științifice. „Calea europeană, pe care accede RM demonstrează încă o dată faptul că atât autoritățile, precum și savanții noștri au un scop comun – de a aborda problemele societății și de a oferi soluții argumentate științific”, a punctat dr. Cazacu.

Și pentru că evenimentul de azi este un prilej de totalizare a rezultatelor obținute de mai bine de șapte decenii de activitate a INCE care, în acest răstimp a desfășurat o amplă activitate științifică în susținerea politicilor administrației publice locale de dezvoltare socio-economică a RM prin diverse proiecte fundamentale și aplicative, propuneri legislative etc., Ministerul Educației și Cercetării a menționat cu Diploma de Onoare mai mulți cercetători din cadrul INCE, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității științifice în domeniul economico-financiar, pentru dedicare, devotament și perseverență în promovarea cercetării.

În luarea sa de cuvânt, ministrul Economiei, dl Sergiu Gaibu a remarcat că în cei 75 de ani de activitate, INCE a reușit realizări importante într-un domeniu științific important al RM. Oficialul a mulțumit cercetătorilor INCE pentru expertiza oferită Ministerului Economiei prin participarea în numeroase grupuri de lucru, la elaborarea avizelor pentru proiecte și acte legislative, subliniind implicarea colaboratorilor INCE la elaborarea mai multor documente și rapoarte. „Munca depusă de dumneavoastră la cercetarea economică și contribuția la crearea strategiilor programelor de dezvoltare socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de promovare și creștere durabilă a economiei naționale contribuie la atingerea unui nivel de trai decent și a calității vieții sporite a populației”, a remarcat ministrul Gaibu, dorind succes lucrărilor Conferinței și succes în activitatea pe care o face de ani buni INCE, condus de directorul Alexandru Stratan.

La rândul său, directorul INCE, Alexandru Stratan i-a mulțumit  ministrului Economiei pentru felicitări, pentru încurajare, făcând promisiunea de a ține cont de toate sugestiile expuse, și de a se implica și în continuare cu aceeași dedicație în elaborarea diverselor documente ce necesită suport științific.

Conferința științifică internațională își va continua lucrările pe parcursul zilelor de 15-16 octombrie, în cadrul mai multor sesiuni. Agenda poate fi accesată pe site-ul INCE.

Potrivit organizatorilor, evenimentul reprezintă o oportunitate pentru comunitatea științifică de a-și împărtăși realizările recente, pentru a întâlni și a face schimb de opinii și experiențe valoroase între cercetători din țară și cei de peste hotare. Totodată, întrunirea își propune să argumenteze unele măsuri de politici în contextul provocărilor actuale la nivel global și regional. Directorul INCE, m.c. Alexandru Stratan exprimă certitudinea că evenimentul va încuraja și fortifica echipele internaționale axate pe cercetări comune, va promova excelența în cercetare, contribuind la generarea și înaintarea unor soluții asupra problemelor majore discutate.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: