A fost convocată sesiunea a VI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei

17.02.2021
Vizitatori unici: 538

La 16 februarie 2021, a fost convocată sesiunea a VI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Întrunirea a avut loc în format mixt - online și cu prezența fizică - numărul participanților în sală fiind unul redus, în contextul situației impuse de pandemie.  

Sesiunea a fost prezidată de președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu. Președintele AȘM a anunțat lista personalului scriptic al sesiunii curente, numărul membrilor Adunării Generale care lipsesc motivat, care se află în concediu medical, peste hotare sau alte motive ce nu permit conectarea la ședință. Conform datelor de înregistrare online, în total, la ședință au fost prezenți 70 de membri ai Adunării Generale, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al membrilor Adunării Generale.

De la sesiunea a V-a au trecut în eternitate academicienii Gheorghe Mișcoi, Arcadie Ursul și Mitrofan Cioban, astfel, înainte de a trece la realizarea agendei, membrii Adunării Generale au ținut un minut de reculegere.

La lucrările Adunării Generale au fost prezenți reprezentanți ai mediului de cercetare și inovare și de administrare a științei – directorul general al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, dr. hab. Olga Tagadiuc, președintele Agenţiei Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dr. Andrei Chiciuc, mem. cor. Alexandru Stratan, președinte al Consiliului directorilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării ș.a.

Adunarea Generală a avut pe agendă audierea și aprobarea modificărilor și completărilor Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin hotărârea Adunării Generale în anul 2019:

- Cu privire la modificările și completările Statutului AȘM, raportor – mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducător al grupului de lucru;

 - Informații privind pregătirile către aniversarea a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic – președintele AȘM.

Ordinea de zi a Adunării Generale, regulamentul de lucru și comisia de redactare a proiectului de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.

Din componența comisiei de redactare au făcut parte:

acad. Boris Gaina, conducător al Secției Științe ale Vieții a AȘM,

acad. Aurelian Gulea, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM,

m.c. Victor Moraru, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și arte a AȘM,

m.c. Alexandru Stratan, președinte al Consiliului directorilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării,

dr.hab. Olga Tagadiuc, director general al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare. 

Grupul de lucru pentru modificarea Statutului Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, a fost constituit în următoarea componență:

mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești – conducător al grupului,

acad. Mihai Cimpoi, Secția științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte,

acad. Mitrofan Cioban, Secția Științe Exacte și Inginerești,

acad. Eva Gudumac, Secția Științe ale Vieții,

acad. Aurelian Gulea, Secția Științe Exacte și Inginerești,

acad. Teodor Furdui, Secția Științe ale Vieții,

acad. Alexandru Roșca, Secția științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte,

mem. cor. Maria Nedealcov, Secția Științe ale Vieții,

dr. hab., prof. univ. Valeriu Cușnir, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte,

Angela Belinschi, șef Secție Juridică și Resurse Umane a AȘM, secretar al grupului (fără drept de vot).

Modificările și completările privind modificarea și completarea Statutului AȘM, instituit prin Hotărârea Prezidiului, nr. 8 din 28 ianuarie 2021, au fost prezentate membrilor Adunării Generale de mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducătorul grupului de lucru.

Astfel, Statutul Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 se modifică după cum urmează:

„1.Punctul 13 subpunctul 6) va avea următorul conținut: „6) contribuie la consolidarea comunității științifice, la creșterea prestigiului Academiei de Științe, sunt datori să respecte și să promoveze imaginea Academiei de Științe în țară și peste hotărele ei;”.

2.În punctul 20, subpunctul 2) se substituie sintagma „domeniilor/specialităților științifice cu sintagma profilurilor științifice”.

3.În punctul 25, subpunctul 2) se substituie sintagma „domeniile/specialitățile științifice cu sintagma profilurile științifice”.

4.În punctul 29, subpunctul 7) de formulat în următoarea redacție: Adunarea Generală a Academiei de Științe consultă Guvernul în procesul de elaborare a Metodologiei de finanțare a proiectelor științifice, inclusiv a celor instituționale, precum și de elaborare a  Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

5.În punctul 57, subpunctul 9) se substituie sintagma „domeniile/specialitățile științifice cu sintagma profilurile științifice”.

6.În punctul 61 se substituie sintagma „Filiala Academiei de Științe din Bălți (fără personalitate juridică) și Filiala Academiei de Științe din Cahul (fără personalitate juridică) cu sintagma Secția  Academiei de Științe din Bălți  și Secția Academiei de Științe din Cahul”.

Modificările și completările au generat discuții aprinse, mai mulți membri ai Adunării Generale intervenind activ cu propunerile proprii de modificare/completare, iar unii au exprimat dezacordul privind propunerile de modificări pe anumite puncte, ale grupului de lucru. Pe marginea modificărilor propuse s-au pronunțat acad. Ion Bostan, acad. Grigore Belostecinic, acad. Gheorghe Duca, acad. Ion Guceac, m.c. Viorel Prisăcari, acad. Teodor Furdui, acad. Mihail Popovici, acad. Boris Gaina, m.c. Alexandru Stratan, m.c. Constantin Gaindric, dr.hab. Vasile Botnari, dr.hab., prof. Boris Boincean ș.a.

Raportorul, m.c. Svetlana Cojocaru, a răspuns la întrebările membrilor Adunării Generale, argumentând propunerile de modificări operate. Cu precizări privind aspectele juridice a intervenit, ori de câte ori a fost necesar,  Angela Belinschi, șef Secție Juridică și Resurse Umane a AȘM. Pentru că cele mai multe discuții au fost provocate de modificările propuse în Punctul 29, subpunctul 7) Adunarea Generală a Academiei de Științe consultă Guvernul în procesul de elaborare a Metodologiei de finanțare a proiectelor științifice, inclusiv a celor instituționale, precum și de elaborare a  Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, cu precizări, explicații și propuneri au intervenit directorul general al ANCD, dr. hab. Olga Tagadiuc și președintelui ANACEC, dr. Andrei Chiciuc.

Luând în considerare ultimele sugestii și luări de cuvânt ale antevorbitorilor referitor la punctul 29, subpunctul 7) privind rolul AȘM de consultant al Guvernului, m.c. Alexandru Stratan, care a vorbit în numele Consiliului directorilor institutelor de cercetare, consideră benefic faptul că se solicită consultarea din partea Adunării Generale, or, Academia de Științe sub cupola Adunării Generale întrunește mai mulți actori antrenați în acest proces, fie de evaluare, fie de finanțare prin concurs sau instituțională. Mai mult, susține președintele Consiliului directorilor, în Adunarea Generală intră și reprezentanți ai actorilor care iau decizii, și ai institutelor, universităților, diverselor centre științifice. „Iar în situația în care s-ar putea ca pe viitor aceste documente de politici, fie că este vorba de metodologia de finanțare instituțională sau prin concurs a proiectelor sau metodologia de evaluare, să fie supusă anumitor redactări, modificări”, a punctat m.c. Alexandru Stratan, reiterând poziția acad. Ion Bostan, dr.hab. Olga Tagadiuc, dr. Andrei Chiciuc, care au informat exhaustiv că aceste denumiri de documente ar putea, într-un viitor mai apropiat sau îndepărtat, să ia o altă formă sau o altă denumire. Iar pentru ca să nu se intervină de fiecare dată cu modificări la Statut, a propus următoarea redacție: Adunarea Generală va consulta Guvernul în elaborarea documentelor de politici referitor la finanțarea prin concurs, finanțarea instituțională și evaluarea organizațiilor din sfera cercetării inovării,  fără a da denumiri concrete. Totodată, m.c. Stratan a menționat că propunerile enunțate în cadrul ședinței privind modificările în Statutul AȘM au fost discutate, inclusiv pe platforma Consiliului directorilor institutelor de cercetare și au fost susținute unanim. Majoritatea directorilor au opinat că aceste modificări vor contribui la o mai bună transparență și sporirea calității procesului de alegere a membrilor Academiei.

Luări de cuvânt au avut și membrii grupului de lucru pentru modificarea Statutului AȘM – acad. Aurelian Gulea, acad. Mihai Cimpoi, m.c. Maria Nedealcov, dr.hab., prof. Valeriu Cușnir, care au argumentat punctual necesitatea modificărilor și completărilor respective. Vorbitorii au apreciat activismul membrilor Adunării Generale pe anumite probleme principiale, exprimând speranța că Academia de Științe își va împrospăta cât mai curând rândurile cu noi membri, iar viitorii membri care vor fi aleși, ținând cont de profiluri, vor veni cu viziuni mai largi în dezvoltarea anumitor domenii ale științei și vor contribui la ridicarea prestigiului corpului academic. 

După discuții aprinse și schimb de opinii, dr.hab. Olga Tagadiuc a dat citire proiectului de hotărâre al Adunării Generale privind completările și modificările la Statutul AȘM:

„Se aprobă completările și modificările punctului 13,  punctului 20, subpunctul 2), punctului 25, subpunctul 2), punctului 29, subpunctul 7) și punctului 57, subpunctul (9), punctului 61 din Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale după redactarea în corespundere cu propunerile de modificări înaintate în cadrul ședinței de către membrii Adunării Generale”.

De menționat că acad. Ion Guceac și-a exprima dezacordul privind alineatul 4 din hotărâre, care ține de extinderea atribuțiilor Adunării Generale, considerând că Adunarea Generală și fără această introducere în Statut are competențe suficiente pentru a participa la consultarea Guvernului.

Astfel, propunerile de modificare și completare a Statutului AȘM au fost aprobate de către Adunarea Generală cu majoritatea de voturi, împotrivă – 1 (la alineatul menționat), abțineri – 0.

După ce a fost realizat programul de lucru al sesiunii a VI-a a Adunării Generale, președintele AȘM a prezentat o informație privind aniversarea a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și marcării a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. În context, președintele a informat membrii Academiei de Științe că Prezidiul AȘM, în ședința din 2 februarie curent, a instituit „Săptămâna științei” și a aprobat Agenda preliminară a evenimentelor dedicate aniversării a 60-a de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic.

Astfel, Săptămâna Științei va fi marcată în perioada 7-11 iunie 2021 și va fi lansată la 7 iunie, prin susținerea unei serii de lecții publice, prezentate de laureați ai Premiului Nobel pentru diferite domenii, inclusiv,  prof. Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020); prof. Stefan HELL (Germania), Laureat al Premiului Nobel pentru chimie (2014) și membru de onoare al Academiei Române; prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel pentru medicină (2013); prof. Hiroshi AMANO (Japonia), Laureat al Premiului Nobel pentru fizică (2014). De asemenea, vor avea loc conferințe științifice, inclusiv, internaționale, Săptămâna Științei culminând cu Ședință festivă a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei, care va avea loc la 11 iunie 2021.

În acest sens, președintele Tighineanu s-a adresat membrilor AȘM cu propunerea de a se implica activ în organizarea evenimentelor dedicate celei de-a 60-a aniversări a AȘM și împlinirii a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, precizând că majoritatea evenimentelor din acest an vor fi desfășurate în contextul aniversării a 60-a a Academiei de Științe.

Sesiunea a VI-a a Adunării Generale a AȘM și-a încheiat, tradițional, lucrările cu „Oda Academiei” de acad. Eugen Doga.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie: