In Memoriam membru corespondent al AȘM Maria NEDEALCOV

04.03.2021
Unique visitors: 1564

(26.06.1960-03.03.2021)

Comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare a suferit o pierdere irecuperabilă. La 3 martie 2021, după o luptă grea cu virusul ucigaș COVID-19, a plecat în eternitate membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Maria NEDEALCOV,  director al Institutului de Geografie și Ecologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Membrul corespondent, profesor universitar Maria NEDEALCOV, s-a născut la 26 iunie 1960 în satul Paicu, raionul Cahul. După absolvirea școlii medii, în anul 1977, a fost înmatriculată la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, la Facultatea de Geografie. Începând cu anul doi de studii, sub conducerea științifică a regretatei academician Tatiana Constantinov, Maria Nedealcov efectuează cercetări în domeniul microclimatologiei (topoclimatologiei). După absolvirea institutului, în 1982, fiind îndrumată de acad. Tatiana Constantinov, pe atunci, director al Institutului de Geografie, Maria Nedealcov a îmbrățișat activitatea de cercetare.

În anii 1982–1984 Maria Nedealcov a activat în calitate de inginer în laboratorul de Climatologie al Secţiei de Geografie a Academiei de Științe a Moldovei, iar în perioada 1984–1993 – de cercetător științific inferior în cadrul aceluiași laborator. În anul 1994 a ocupat funcția de secretar ştiinţific al Institutului de Geografie al AŞM. În perioada 1997–2000 și-a făcut studiile doctorale la Institutul de Geografie al AȘM, la specialitatea 153.05 (11.00.09) Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, a susținut teza de doctor în geografie în anul 2000. În perioada 1995–2000 a fost cercetător ştiinţific superior, iar în anii 2000–2006 – cercetător ştiinţific coordonator în laboratorul de Climatologie al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM. În perioada 2006–2016 a activat în calitate de șef al laboratorului de Climatologie și Riscuri de Mediu al Institutului de Ecologie şi Geografie, iar în anul 2016 a fost aleasă în funcția de director al Institutului de Geografie și Ecologie. 

Grație cercetărilor efectuate de m.c. M. Nedealcov, în premieră, a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură în general și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii în particular. În baza acestor studii, în anul 2011, a fost prezentată și susținută cu succes teza de doctor habilitat „Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în contextul schimbărilor globale ale climei”.

A fost alături de noi, în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, pe parcursul a peste trei decenii, punându-și rezultatele științifice în slujba educației elevilor, masteranzilor, doctoranzilor, a fost Femeia de Fier a mediului ambiant, a fost omul care s-a dedicat până în ultima clipă a vieţii sale domeniului științelor ecologice, a fost cea care a cunoscut toate câmpiile și văile din Republica Moldova pentru a transpune cunoștințele acumulate în monografii și atlase.

În calitatea sa de membru corespondent al AȘM, a fost totalmente dedicată valorilor academice, având un rol de consolidare în comunitatea științifică.

Maria Nedealcov s-a stins din viață şi cu ea s-a închis încă o pagină din istoria geografiei naționale. A slujit-o nu numai cu modestie şi bună cuviinţă, ci şi cu fanatismul de a cerceta și a edita un șir de lucrări de valoare pentru țara noastră.

Activitatea științifică multidisciplinară, pedagogică și socială a directorului Institutului de Ecologie și Geografie Maria Nedealcov s-a axat pe rezolvarea mai multor probleme, care constituie obiectivele științelor geografice și ale ecologiei.

Profesorul universitar Maria Nedealcov, fiind printre cei puțini, care poseda o pregătire teoretică și metodologică profundă, complexă, pe parcursul a mai multor ani a efectuat, sub diferite aspecte, studii geografice și ecologice, ce i-au permis să publice lucrări științifice de o deosebită importanță și în premieră, a dezvăluit și descris noi transformări în natură, în mediul ambiant, manifestări necunoscute în interrelațiile factorilor naturali și antropogeni, evoluția factorilor naturali, ce determină eficacitatea produselor agricole etc., drept pentru care a obținut o autoritate de prestigiu atât în științele geografice, cât și în ecologice.

Una din problemele actuale ale agriculturii autohtone constă în determinarea condițiilor și cerințelor de iernare a diferitor grupe de plante multianuale, din care motive regretata Maria Nedealcov a considerat necesar de a studia din acest punct de vedere perspectiva cultivării sâmburoaselor termofile pe teritoriul Republicii Moldova, care reprezintă hotarul de nord al amplasării lor teritoriale. Pe parcursul a șapte ani a acumulat un set solid de date privind dinamica factorilor climatici, a elaborat prognoza acestora în viitorul apropiat, precum și date științifice privind influența condițiilor agrometeorologice asupra iernării sâmburoaselor termofile și a viței de vie, informații care au servit ca bază științifică pentru specialiștii de ramură privind amplasarea culturilor respective pe teritoriul țării, pe care le-a generalizat și prezentat ca teză de doctor în științe geografice „Evaluarea condițiilor de iernare a culturilor sâmburoase termofile pe teritoriu Republicii Moldova”, susținută cu brio.

Modificările continue ale mediului ambiant, în special, cele climatice, au determinat-o pe doctorul în științe geografice Maria Nedealcov să efectueze cercetări complexe cu scopul realizării unor prospecțiuni climatice veridice, drept rezultat elaborează pentru prima dată conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice, conform căruia, în baza metodelor deterministe și stocastice, a devenit posibilă evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări climatice în viitorul apropiat.

Monografia Mariei Nedealcov „Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă” (2012) și cea editată în coautorat cu doctorul habilitat M. Rapcea „Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă” (2014), au fost înalt apreciate de specialiștii în domeniu.

Rezultatele cercetărilor profesorului universitar Maria Nedealcov sunt recunoscute la rang interdisciplinar, despre ce mărturisește editarea în colaborare cu savanții din România și Ucraina a monografiei „Vulnerability of the Danule Delta to climate change” (2012). Metodologia autohtonă de cartografiere a resurselor climatice și agroclimatice a fost extinsă pe arealele țărilor vecine (România și Ucraina), obținându-se astfel hărți și regionări la nivel de bazin hidrografic (Prut, Nistru) și regiuni geomorfologice (Podișul Moldovei care se extinde până la Carpații Orientali și Hotin).

Personalitate marcantă a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, m.c. M.Nedealcov și-a adus aportul incontestabil la dezvoltarea în continuare a bazelor științifice fundamentale și aplicative în domeniile geografiei și ecologiei, devenind savant de talie internaţională. Estimările complexe privind schimbările climatice, bazate pe metodele deterministe și stocastice, au permis evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale, dar și posibilele schimbări climatice în viitor.

În palmaresul realizărilor științifice a acestui savant notoriu, pe parcursul prodigioasei activități ştiinţifice şi didactice, s-au înscris zeci de monografii şi sute de articole ştiinţifice publicate în prestigioase ediţii naţionale şi internaționale.

Şcoala ştiinţifică pe care a creat-o, va continuă să dezvolte cu succes frumoasele tradiţii din domeniul ştiinţelor geografice și ecologice autohtone, pe care le-a implementat distinsul savant  m.c. Maria Nedealcov.

A adus o contribuție semnificativă la crearea și dezvoltarea domeniului geografic din Republica Moldova, participând la adoptarea legilor și reglementărilor necesare pentru dezvoltarea durabilă a ecosistemelor naturale din țară.

M. c. Maria Nedealcov,  în activitatea sa științifică, s-a evidențiat întotdeauna prin frumoase inițiative, sacrificii și consacrare. A fost coordonatorul primei platforme științifice, create în cadrul Academiei de Științe a Moldovei „Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu”, lansată la 11 octombrie 2019 prin prelegerea susținută public „Variabilitatea spațio-temporală a riscurilor meteo-climatice”.

Dr. hab., prof. univ. Maria Nedealcov a înaintat conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice punând în evidență particularitățile de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări climatice în viitorul apropiat. A fundamentat o direcţie nouă a zonării agroclimatice, reușind regionarea teritoriului Republicii Moldova cu referire la gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură. Împreună cu colegii săi, a elaborat și a editat Primul Atlas științifico-tematic „Resursele Climatice ale Republicii Moldova”, în limbile română și engleză.

Hărțile digitale elaborate și prezentate în teza de doctor habilitat, precum și propunerile practice, au fost implementate în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și în institutele de profil ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Realizările distinsului om de știință m.c. Maria Nedealcov, sunt remarcabile, apreciate atât la nivel național, cât și internațional cu distincții academice și de stat: Diploma de recunoştinţă a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova; Diploma de onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova; Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova pentru abnegație și profesionalism în domeniul învățământului și cercetării, pentru contribuție substanțială în promovarea educației ecologice și de protecție a mediului; Diploma Ministerului Mediului al Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în domeniul ecologiei, geografiei, protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale; Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, Medalia „Meritul Civic”,  titlul onorific „Om Emerit”. Recent și, mai recent, Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Principialitatea, onestitatea, decența, profesionalismul și receptivitatea au caracterizat-o pe Maria NEDEALCOV în viața de zi cu zi. Exemplul său de a servi științei, exigența, capacitatea de a rezolva sarcinile atribuite, vor deveni un exemplu bun de urmat pentru multe generații.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm profundă compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

 

Dumnezeu să o ocrotească şi să o primească în Împărăția Sa.

 

TIGHINEANU Ion, GAINA Boris, COJOCARU Svetlana, MORARU Victor, CONDRATICOVA Liliana, ABABII Ion, ANDRIEŞ Serafim, CIMPOIEŞ Gheorghe, DUCA Maria, DUCA Gheorghe, FURDUI Teodor, GHIDIRIM Gheorghe, GULEA Aurelian, GROPPA Stanislav, GUDUMAC Eva, LACUSTA Victor, LUPAȘCU Tudor, PALADI Gheorghe, POPOVICI Mihai, RUDIC Valeriu, ŞIŞCANU Gheorghe, TODERAŞ Ion, ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, BABUC Vasile, BALAUR Nicolae, CORCIMARU Ion, GHICAVÎI Victor, OPOPOL Nicolae, PRISACARI Viorel, STRATAN Alexandru, VRONSCHIH Mihail, ZOTA Eremia, ZUBCOV Elena, ARÎCU Aculina, JUC Victor,  UNGUREANU Laurenția, MEREUȚĂ Ion, DODON Adelina, STEGĂRESCU Vasile, CEPOI Liliana, ROȘCA Ion, ANDRONIC Larisa, COROPCEANU Eduard

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online