Prezentarea rapoartelor anuale și finale privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare

30.11.2023
Unique visitors: 995

Instrucțiunea dată  este elaborată pentru a organiza buna desfășurare a procesului de raportare în cadrul proiectelor de cercetare și inovare, și se va desfășura conform ordinii stabilite de mai jos.

 Rapoartele științifice anuale pentru proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2023), proiecte din cadrul programelor de postdoctorat (etapa anului 2023), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al ședinței Senatului/Consiliului științific, cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD. Versiunile electronice ale rapoartelor (WORD și PDF) și rezumatul raportului științific în limba română și engleză în format electronic (Word) se transmit la adresa electronică: [email protected] cu indicarea în subiectul mesajului a cifrului proiectului.

Setul de documente pe hârtie și în format electronic se transmite până 19 decembrie, ora: 17:00.

Până la data stabilită organizațiile publice din domeniile cercetării și inovării vor organiza audierile publice a rapoartelor în cadrul ședinței Senatului/Consiliului științific. Anunțul va fi plasat pe pagina web a organizației din domeniile cercetării și inovării.

Academia de Științe a Moldovei (AȘM) va audia în cadrul secțiilor de științe rapoartele anuale pentru proiectele bi-multilaterale (etapa anului 2023) conform graficului stabilit și publicat pe pagina web a AȘM.

 Rapoartele științifice anuale (etapa anului 2023) și finale ale proiectelor din cadrul Programelor de Stat (2020–2023), rapoartele finale ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic, proiectelor bi-multilaterale, perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al Senatului/Consiliului științific cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD. Totodată, raportul complet în format electronic (WORD și PDF) și rezumatul raportului științific în limba română și engleză în format electronic (Word) se transmite la adresa electronică: [email protected]. Setul de documente pe hârtie și în format electronic se transmite până 15 ianuarie 2024.

Raportul științific va fi prezentat de conducătorul proiectului și va include rezultatele tuturor partenerilor implicați (după caz).

Nu vor fi acceptate spre examinare rapoartele incomplete și care nu corespund cerințelor de tehnoredactare.

Conducerea Secțiilor de Științe ale AȘM și secretarul științific al Secțiilor de Științe vor nominaliza experți pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice. Experții nominalizați vor păstra confidențialitatea și vor evita conflictele de interes la examinarea rapoartelor științifice.

Academia de Științe a Moldovei va organiza audierile publice ale Rapoartelor științifice finale în cadrul Adunărilor Generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, conform graficului stabilit și publicat pe pagina web a AȘM.

La audierile publice sunt invitați reprezentanții ANCD, conducerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și reprezentanții Ministerelor fondatoare.

Secțiile de Științe ale AȘM vor elabora graficul audierilor publice care se va plasa pe pagina web a AȘM.

Cu cel puțin 3 zile lucrătoare până la ședința de audieri publice, pe site-urile organizațiilor din domeniile cercetării și inovării vor fi obligatoriu publicate Rapoartele științifice care urmează a fi audiate.

În ședința de audieri publice, conducătorii de proiecte vor prezenta rezultatele obținute în cadrul proiectelor. Secretarul științific/adjunctul conducătorului Secției de Științe va da citire avizului consolidat al experților confidențiali.

După audierile publice, conducătorii de proiecte, în termen de 3 zile lucrătoare, vor completa rapoartele științifice (după caz) și vor transmite în adresa Secțiilor de Științe ale AȘM, 3 exemplare ale rapoartelor științifice (pe suport de hârtie), precum și versiunea electronică finală a raportului (în format pdf și word), care vor fi plasate obligatoriu pe paginile web ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, după avizarea finală de către AȘM.

Birourile Secțiilor de Științe ale AȘM, vor examina rapoartele perfectate conform cerințelor (versiunea finală) și vor elabora avizele Secțiilor de Științe ale AȘM cu privire la rapoartele științifice privind implementarea proiectelor din cadrul Programului de Stat, proiectelor bi-multilaterale, proiectelor de știință deschisă.

Proiectele de inovare și transfer tehnologic vor fi audiate public de o comisie de experți desemnați de ANCD și AȘM, formată prin hotărârea Prezidiului AȘM.

Avizele și rezumatele tuturor rapoartelor audiate care vor fi plasate pe site-ul AȘM, la rubrica „Audieri publice”.

Rezultatele audierilor publice cu Avizele Birourilor Secțiilor AȘM, vor fi transmise către ANCD pentru fiecare raport științific până 01.03.2024.

Rapoartele finale ale proiectelor vor fi plasate pe pagina web a ANCD.

 

ANEXE:

1) Modelul Raportului Științific Anual pentru Programul de Stat etapa 2023

2) Modelul Raportului Științific Final pentru Programul de Stat 2020-2023

 

Se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare în modul următor:

Prioritatea I „Sănătate”, bir. 1101, tel.: 022 23-23-06;

Prioritatea II „Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor”, bir.1102, tel.: 022 27-35-45;

Prioritatea III „Mediu și schimbări climatice”, bir. 1102, tel.: 022 27-35-45;

Prioritatea IV „Provocări societale”, bir. 1103, tel.: 022 27 27 58;

Prioriatea V ”Competitivitate economică și tehnologii inovative”, bir.1118, tel.:022 29-48-61.

 

3) Modelul Raportului Științific Anual pentru proiectele de postdoctorat 2023

4) Modelul Raportului Științific Final pentru proiectele de postdoctorat 2022-2023

 

Se prezintă pe suport de hârtie în 2 exemplare în modul următor:

Raportul Anual în bir. 1101 tel.: 022 23-23-06;

Raportul Final în bir. 1102, tel.: 022 27-35-45.

 

5) Modelul Raportui Științific Anual pentru proiecte bi-multilaterale 2023

6) Modelul Raportui Științific Final pentru proiecte bi-multilaterale 2023

7) Modelul Raportui Științific Final pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic 2023

Se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare în bir. 1100, tel.: 022 27-04-45.

 

Sursa: ANCD https://ancd.gov.md/ro/content/prezentarea-rapoartelor-anuale-%C8%99i-finale-privind-implementarea-proiectelor-de-cercetare-%C8%99i

Categorie:

Înregistrări online