Prioritatea MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE (audieri-2024)

Graficul audierilor publice, Secția Științe ale Vieții (agricole)

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avize

 

1

20.80009.7007.01

Evaluarea vegetaţiei spontane din Republica Moldova pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.

Miron Aliona

Aviz anual

Aviz final

2

20.80009.7007.02

Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab. Bușmachiu Galina

Aviz anual

Aviz final

3

20.80009.7007.03

Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr. Corcimaru Serghei

Aviz anual

Aviz final

4

20.80009.7007.04

Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare a agrobiodiversităţii.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. Andronic Larisa

Aviz anual

Aviz final

5

20.80009.7007.05

Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Sprincean Veaceslav

Aviz anual

Aviz final

6

20.80009.7007.06

Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab.

Zubcov Elena

Aviz anual

Aviz final

7

20.80009.7007.07

Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab

Dascaliuc Alexandru

Aviz anual

Aviz final

8

20.80009.7007.08

Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.Bejan Iurii

 

Aviz anual

Aviz final

9

20.80009.7007.09

Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr. Sîrbu Tamara

Aviz anual

Aviz final

10

20.80009.7007.10

Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică din Moldova

Dr.hab. Dulgheru Valeriu

Aviz anual

Aviz final

11

20.80009.7007.11

Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab. Bulimaga Constantin

Aviz anual

Aviz final

12

20.80009.7007.12

Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab.

Toderaş Ion

Aviz anual

Aviz final

13

20.80009.7007.13

Studii structurii geologice a teritoriului Republica Moldova pentru valorificarea raţională a substanţelor minerale utile şi reducerii riscului seismic.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.

Nicoara Igor

Aviz anual

Aviz final

14

20.80009.7007.14

Cercetări privind mobilizarea diversităţii vegetale cu potenţial ornamental pentru conservarea ex situ.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.

Sîrbu Tatiana

Aviz anual

Aviz final

15

20.80009.7007.15

Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.hab.

Ulian Galina

Aviz anual

Aviz final

16

20.80009.7007.16

Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab.

Volosciuc Leonid

Aviz anual

Aviz final

17

20.80009.7007.17

Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de agrogeneză, perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, elaborarea cadrului metodologic-informaţional de monitorizare şi reproducere lărgită a fertilităţii.  Rezumat anual / Rezumat final

IP Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului N. Dimo

Dr.

Rozloga Iurii

Aviz anual

Aviz final

18

20.80009.7007.18

Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE)  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr.

Tîrşu Mihai

Aviz anual

Aviz final

19

20.80009.7007.19

Introducerea şi elaborarea tehnologiilor de multiplicare şi cultivare prin tehnici convenționale şi culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.

Roșca Ion

Aviz anual

Aviz final

 

20

20.80009.7007.20

Studiu şi gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab.

Povar Igor

Aviz anual

Aviz final

21

20.80009.7007.21

Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Acad.

Lupaşcu Tudor

Aviz anual

Aviz final

22

20.80009.7007.22

Cercetarea şi conservarea florei vasculare și macromicobiotei Republica Moldova  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. Ghendov Veaceslav

Aviz anual

Aviz final

23

20.80009.7007.23

Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr.

Rusu Vadim

Aviz anual

Aviz final

24

20.80009.7007.24

Modificări şi tendinţe spaţio- temporale ale componentelor de

mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Pedagogică de

Stat Ion Creangă din Chișinău

Dr. Puţuntică Anatolie

Aviz anual

Aviz final

25

20.80009.7007.25

Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară.  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab.

 Balan Ion

Aviz anual

Aviz final

26

20.80009.7007.26

Potenţialul Apelor Subterane: Argumentarea teoretică, Estimarea, Folosirea diversificată şi schimbări posibile (studiu de caz- Republica Moldova)  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr.hab. Moraru Constantin

Aviz anual

Aviz final

Înregistrări online