IN MEMORIAM MEMBRUL CORESPONDENT VASILE BABUC

08.12.2021
Vizitatori unici: 2706

 

V.B.

13.02.1933-07.12.2021

Cu adânc regret, Prezidiul AȘM, Secția Științe ale Vieții a AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Vasile BABUC, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, care a avut o contribuție deosebită în dezvoltarea științei și învățământului agricol.

Membru corespondent Vasile BABUC s-a născut la 13 februarie 1933, în oraşul Chişinău, suburbia Buiucani, într-o familie de agricultori. A absolvit școala medie nr. 4 din Chişinău (1952), Şcoala Militară de Aviatori din Voroșilovgrad, azi Lugansk (1956) și Facultatea de Horticultură a Institutului Agricol ”M.V. Frunze” din Chişinău (1961).

A susținut teza de doctor în agricultură, specialitatea Pomicultură în anul 1967 și cea de doctor habilitat în 1977; a obținut titlul de conferențiar universitar în anul 1969 și de profesor universitar în 1980; este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 1984, specialitatea Fiziologia plantelor pomicole, și academician al Academiei Internaţionale de Învățământ Agrar din Moscova, Federația Rusă din 2000.

După absolvirea Institutului Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău, a fost repartizat la Catedra de Pomicultură, unde a activat în calitate de asistent (1961–1967), lector superior (1967–1969), conferenţiar universitar (1969–1980), şef de catedră (1982–2008), profesor universitar (1980–2014).

Concomitent cu activitatea didactică, a deținut funcţiile de director adjunct al Institutului de Cercetări pentru Pomicultură (1979–1982) și consultant ştiinţific la ICP (până în 2000), precum și de prorector pentru activitatea ştiinţifică la Institutul Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău (1983–1988).

Din primii ani de activitate științifică, membru corespondent Vasile Babuc devine unul dintre cei mai valoroși cercetători în domeniul pomiculturii, care, prin ample cercetări științifice, a elaborat elementele de bază ale tehnologiilor pomiculturii intensive în Republica Moldova.

Fiind fondatorul acestei noi direcții de cercetare, a pus accentul pe programarea cantităţii, calităţii, competitivităţii superioare a producţiei de mere şi de alte fructe în baza utilizării raţionale a resurselor ecologice, biologice, tehnologice, economice adecvate fiecărui sector de teren şi întreprinderi agricole. Prin experienţele polifactoriale multianuale în plantaţii intensive şi superintensive de măr şi de alte specii pomicole, a studiat evoluţia şi bilanţul activității fotosintetice, nutriţia minerală, regimul hidric şi alţi factori ai formării producţiei vegetale, asigurarea securității alimentare și siguranței alimentelor, eficienţa economică şi energetică, atenuarea impactului antropic.

Drept rezultat, membrul corespondent Vasile Babuc a elaborat tehnologii avansate de producere a materialului săditor, a contribuit la înființarea şi exploatarea livezilor intensive, a editat recomandări agrotehnice pentru agricultori, care, prin asistență de instruire și consultanță, au fost implementate cu succes în majoritatea unităților pomicole de performanță din republică. Astfel, a contribuit la elaborarea elementelor tehnologice şi tehnologiilor de cultivare a gutuiului, vişinului, cireşului, caisului, prunului, piersicului, căpşunului, coacăzului negru.

A activat în calitate de consultant științific permanent în cele mai avansate întreprinderi pomicole „Pameati Ilicia”, raionul Slobozia (1970–1988) și „Codru-ST”, raionul Strășeni (2000–2014), care a obținut certificatul european de calitate superioară de producție pomicolă „GlobalGap” (2006) și a devenit unul din centrele de consultanță și extensiune a biotehnologiilor scientointensive în domeniul pomiculturii.

În ultimii ani, membrul corespondent Vasile Babuc a colaborat activ cu Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul Programului Millennium Challenge Corporation (MCC), la Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de Guvernul SUA, fapt ce s-a soldat cu editarea unor recomandări și ghiduri practice ilustrate pentru pomicultorii din țara noastră.

Este autor şi coautor a peste 300 de publicaţii ştiinţifice şi didactice în domeniul pomiculturii, inclusiv 7 monografii și 3 manuale, dintre care menționăm: „Физиологические и технологические основы интенсификации культуры яблони” (1985); „Плодоводство” (manual, 1991); „Bilanţul elementelor nutritive şi principiile fertilizării în plantaţiile intensive de măr” (1994); „Producerea materialului săditor pomicol” (2002), „Pomicultura” (2012), „Производство яблок” (2013), „Producerea materialului săditor de măr” (2013) ş. a. Deţine 9 brevete de invenţie.

Meritul său deosebit în activitatea didactică constă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova, în anul 1967, a elaborat programul de studii, cadrul metodic şi baza de instruire practică pentru cursul Pomicultura intensivă, care ulterior a devenit baza disciplinei Pomicultura pentru învățământul universitar din Republica Moldova.

În calitate de președinte al Comisiei metodico-didactice a Universității Agrare de Stat din Moldova (1994–2005), a contribuit substanțial la reformarea învățământului universitar agrar, înregistrând progrese semnificative în alinierea la standardele europene. A participat la elaborarea ghidului Proiectarea curriculum-ului învățământului agrar din Republica Moldova (2001), a standardelor profesionale și curriculum-ului pentru 12 specialități ale învățământului agrar din Republica Moldova (2002).

A îndrumat, în calitate de conducător ştiinţific, 28 de doctori și 7 doctori habilitați în științe agricole. Şi-a adus aportul personal la pregătirea a peste 2000 de specialişti în horticultură cu studii universitare.

A participat la numeroase conferinţe şi simpozioane republicane şi internaţionale (Praga, Budapesta, Varşovia, Moscova, Bucureşti, Kiev, Iaşi etc.). A ţinut prelegeri la facultăţile de horticultură ale instituţiilor de învăţământ superior din Rusia, Ucraina, România, Bulgaria.

A fost membru al Academiei Internaţionale de Învăţământ Agrar din Moscova, Rusia (2000), preşedinte al colegiului de redacţie al enciclopediei „Садоводство” (1990); Doctor Honoris Causa al Universităţii Agrare de Stat din Moldova (2003), Laureat al Premiului Național în domeniul tehnologiilor agricole (2012).

Pentru aportul substanţial la dezvoltarea ştiinţei pomicole şi învăţământului universitar agrar a fost distins cu titlul onorific Om Emerit (2000), Medalia „Meritul Civic” (1993), Ordinul „Gloria Muncii” (1995), Ordinul de Onoare (2008), Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei (2003), Medalia „100 ani de la nașterea lui Gh. Rudi” (2007), Medalia „75 de ani ai UASM” (2008), Medalia jubiliară „70 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei” (2016) și Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM (2018).

Sunt indiscutabile meritele membrului corespondent Vasile Babuc în dezvoltarea științei și învățământului agricol.

Regretăm profund pierderea grea suferită de știința noastră. Transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei, rudelor, prietenilor, colegilor, exprimându-ne convingerea că realizările pe care le-a avut se vor bucura de aprecierea posterității.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

Ion TIGHINEANU, Boris GAINA, Svetlana COJOCARU, Victor MORARU, Liliana CONDRATICOVA, Ion ABABII, Serafim ANDRIEŞ, Gheorghe CIMPOIEŞ, Gheorghe DUCA, Maria DUCA, Teodor FURDUI, Victor LACUSTA, Valeriu RUDIC, Gheorghe ŞIŞCANU, Ion TODERAŞ, Gheorghe GHIDIRIM, Stanislav GROPPA, Eva GUDUMAC, Gheorghe PALADI, Mihai POPOVICI, Gheorghe ŢÎBÎRNĂ, Nicolae BALAUR, Ion CORCIMARU, Victor GHICAVÎI, Nicolae OPOPOL, Viorel PRISACARI, Eremia ZOTA, Mihail VRONSCHIH, Elena ZUBCOV, Gabriela ROMANCIUC.

Categorie:

Înregistrări online