In Memoriam Academician Arcadie URSUL

13.11.2020
Vizitatori unici: 1219
Arcadie URSUL
           Arcadie URSUL (28.07.1936-5.11.2020)

Cu adânc regret, Prezidiul AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei, cunoscutului savant în domeniul filosofiei Arcadie Ursul.

Profesor universitar, doctor habilitat în filosofie, academician al AȘM, o notorietate deosebită în domeniul științelor sociale și umanistice, Arcadie Ursul s-a afirmat în mediul științific ca un pasionat cercetător al celor mai actuale probleme ale științei, ca un deschizător de drumuri, fondator de noi direcții științifice în sfera metodologiei științei, informaticii sociale, cosmonauticii și sinergeticii, ecologiei sociale și dezvoltării durabile, noosferologiei și globalisticii,  autor de cercetări de profunzime recunoscute pe larg în medul academic internațional, fiind unul dintre cei mai citați savanți din Federația Rusă și Republica Moldova în sfera științelor sociale și umanistice.

S-a născut la 28 iulie 1936 în or. Krasnye Okna, regiunea Odesa (Ucraina). A absolvit Institutul de Aviație din Moscova (1959). A activat în instituții de învățământ superior din or. Moscova. Din anul 1970 și-a desfășurat activitatea în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, unde a exercitat funcția de șef de Secție de Filosofie (1970-1982). Între anii 1982-1988 a fost director al Secției de Filosofie și Drept a AȘM, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Din anul 1988 a revenit la Moscova, unde a activat în diverse instituții din sfera universitar-academică. A fost director al Institutului de informatică socială al Academiei de Științe Sociale (1988-1991), director al Institutului de noosferă și ecologie și șef de catedră la Academia rusă de administrație publică (1991-1997), director al Institutului de dezvoltare durabilă și securitate, președinte al Academiei internaționale a noosferei (dezvoltării durabile). Din anul 2008 a activat la Facultatea de procese globale a Universității de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, coordonând aici cercetările desfășurate în cadrul Centrului de studii globale.

În anul 1964 a susținut prima teză consacrată problemelor de percepție și interpretare a cosmosului. În 1969 a devenit doctor habilitat cu teza privind problemele metodologice ale teoriei informației. În 1984 a fost ales membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

S-a bucurat de o largă recunoștință internațională, fiind ales membru în numeroase foruri științifice: Academia internațională de astronautică (Paris), Academia internațională de științe (Munchen), Academia de științe ale naturii din Federația Rusă, Academia ecologică rusă, Academia internațională de informatizare, Academia internațională de științe ale informației, procese informaționale și tehnologii, Academia de științe sociale, Academia de cosmonautică „C.E.Țiolcovschi”, Academia de științe pedagogice din Rusia ș.a. A fost vicepreședinte al Academiei internaționale de studii globale. În anul 1997 i-a fost conferit titlul de Om emerit în domeniul științei din Rusia. A fost laureat al Premiului de stat al RSS Moldovenești în domeniul științei și tehnicii (1987).

Cercetările științifice întreprinse de acad. A. Ursul au cuprins un spectru amplu de probleme vizând, în special, fundamentarea bazelor filosofice ale științei. A argumentat, cu titlu de pionierat, concepția social-filosofică a activității omenirii în sfera cosmosului (concepția antropogeocosmismului), elaborând metodologia dezvoltării cosmonauticii și perspectivelor evoluției acesteia în cadrul dezvoltării durabile și evoluționismului global - cosmoglobalistica; a inițiat analiza complexă socio-filosofică a problemei civilizațiilor extraterestre.

În lucrările sale, consacrate problemelor informației, a fost efectuată analiza amplă a conceptului informației sociale, elaborată clasificarea și tipologia ei, formulat criteriul informațional al dezvoltării, lansată ipoteza cu privire la rolul informației în accelerarea dezvoltării materiei și a progresului social. A fost preocupat de problemele devenirii civilizației informaționale. A fundamentat concepția și direcția științifică inovatoare a informaticii sociale ca bază științifică de formare a societății informaționale globale, fiind recunoscut fondator al școlii filosofiei informației. Cercetările acad. A. Ursul s-au bazat pe concepția originală a interacțiunii dintre științele sociale, tehnice și științele naturii, pe elucidarea fenomenului dezvoltării durabile în raport cu devenirea civilizației noosferice.

Rezultatele cercetărilor și-au găsit reflectare în mai mult de 1200 de lucrări științifice, printre care peste 200 de monografii, editate atât la Chișinău, Moscova, cât și de edituri de prestigiu de peste hotare, fiind traduse în zeci de limbi, asigurându-i o recunoaștere și notorietate internațională.

Este semnificativă contribuția adusă de acad. Arcadie Ursul la dezvoltarea științei moldovenești și la afirmarea școlii autohtone de filosofie.

Exprimându-ne profundul regret în legătura cu pierderea irecuperabilă suferită de știința noastră, transmitem sincere condoleanțe rudelor, prietenilor, colegilor academicianului Arcadie Ursul și manifestăm convingerea că personalitatea și opera sa vor dăinui peste timpuri.

Ion Tighineanu, Boris Gaina, Svetlana Cojocaru, Victor Moraru, Liliana Condraticova, Grigore Belostecinic, Mihai Cimpoi, Haralambie Corbu, Eugen Doga, Ion Druță, Andrei Eșanu, Ion Guceac, Gheorghe Mustea, Valeriu Pasat, Alexandru Roșca, Gheorghe Rusnac, Nicolae Bilețchi, Sergiu Certan, Nicolae Dabija, Demir Dragnev, Ion Hadârcă, Mariana Șlapac, Alexandru Stratan

Categorie:

Înregistrări online