Publicații

Views: 4021
Unique visitors: 1247
SARS-CoV-2, COVID-19
41
Marcos Roberto Tovani-Palone, Lorenzo Storari, Valerio Barbari Could Preventing Thromboembolism be a New Hope for COVID-19 Patients?, doi: https://doi.org/10.29333/ejgm/8244
42
Rachid Ait Addi, Abdelhafid Benksim, Mohamed Cherkaoui  Pregnancy and COVID-19: What we Need to Know, doi: https://doi.org/10.29333/ejgm/7891
45
Paulo Ricardo Martins‐Filho, Edmundo Marques do Nascimento‐Júnior,  Victor Santana Santos No current evidence supporting risk of using Ibuprofen in patients with COVID‐19, doi: https://doi.org/10.1111/ijcp.13576
46
Xin Xu, Jian Sun, Sheng Nie, Huiyuan Li, Yaozhong Kong, Min Liang, Jinlin Hou, Xianzhong Huang, Dongfeng Li, Tean Ma, Jiaqing Peng, Shikui Gao, Yong Shao, Hong Zhu, Johnson Yiu-Nam Lau, Guangyu Wang, Chunbao Xie, Li Jiang, Ailong Huang, Zhenglin Yang, Kang Zhang & Fan Fan Hou Seroprevalence of immunoglobulin M and G antibodies against SARS-CoV-2 in China, doi: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0949-6