Apelurile naționale pentru proiectele de cercetare din 2013

2012-10-04

CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
anunţă pentru anul 2013 următoarele concursuri:

1. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă pentru următoarele domenii:
Arheologie;
Ftiziopneumologie;
Dezvoltarea societăţii informaţionale.
Termenul de realizare al unui proiect nu va depăşi 2 ani.

2. Concepţii de programe de stat. Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi inovării.
Termenul de realizare al unui program nu va depăşi 4 ani.

3. Proiecte independente pentru tinerii cercetători:
Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:
a) conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de ani;
b) la realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vîrstă de pînă la 35 de ani;
c) baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice la nivel contemporan;
d) se admite ca, la prezentarea propunerii de proiect, masteranzii să nu fie nominalizati. Totodată, contractul de finanţare al proiectului cîştigător nu va fi semnat, dacă la acel moment numele masteranzilor nu vor fi cunoscute.
Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 2 ani
Costul unui proiect - pînă la 100 mii lei anual.

4. Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul:
Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:
a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată privind contribuţia sa ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi global;
b) directorul de proiect este doctor habilitat sau doctor în ştiinţe;
c) utilajul procurat va contribui la crearea unei infrastructuri de echipament de caracterizare sau tehnologic de importanţă naţională în domeniul respectiv şi de utilizare comună.

Prioritate vor avea proiectele cu caracter interdisciplinar.

Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării care vor obţine proiecte de procurare a echipamentului în cadrul programului PC7, finanţate de Comisia Europeană, sunt eligibile de a solicita contribuţie financiară prin prezentul concurs cu prezentarea argumentelor de rigoare privind condiţiile cofinanţării din partea beneficiarului.

Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi un an.
Costul unui proiect - pînă la 500 mii lei.

5. Organizarea manifestărilor ştiinţifice:

A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale va întruni următoarele condiţii:
a) la eveniment vor participa cel puţin trei ţări străine;
b) minimum 30 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate;
c) tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va iniţia noi colaborări în regiune şi în spaţiul european de cercetare;
Costul unui proiect - pînă la 30 mii lei.

B. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională va întruni următoarele condiţii:
a) minimum 10 la sută din comunicări vor fi prezentate de autorii din străinătate;
b) tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va avea impact major în domeniul educaţiei, cercetării şi economiei ţării;
Costul unui proiect - pînă la 20 mii lei.

C. Organizarea manifestărilor naţionale va întruni următoarele condiţii:
a) tematica manifestării ştiinţifice va include probleme actuale, ce va avea impact major în domeniul educaţiei, cercetării şi economiei ţării;
b) la eveniment vor participa minimum 3 organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării;
Costul unui proiect - pînă la 10 mii lei.

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Prioritate vor avea proiectele de cercetare ştiinţifică aplicativă cu impact economic.

Modul de depunere a propunerilor de proiecte:

Directorii de proiect şi coordonatorii concepţiilor de program de stat vor înregistra propunerile corespunzătoare în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md, telefoane de contact: 73-33-65, 73-87-72.

Formularele completate şi imprimate (WORD) într-un exemplar, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, biroul 326, tel. 27-27-58), anexându-se informaţia în limba engleză pînă la 2 pagini, ce va include rezumatul prupunerii, obiectivele, rezultatele estimate, impactul ştiinţific şi socio-economic al lor, noutatea investigaţiilor, importanţa cercetărilor în plan naţional şi internaţional, modul de implementare, publicaţiile relevante). Formularul-tip de perfectare a propunerii corespunzătoare poate fi accesat pe site-ul www.asm.md.

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI
 

Activitatea Termen
  proiecte
concepții
Lansarea apelului 10.07.2012 10.07.2012
Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

12.10.2012

ora 17-00

20.08.2012

ora 17-00

 Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel 19.10.2012 23.08.2012
Primirea contestațiilor 19-24.10.2012 24.08.2012
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 25.10.2012 27.10.2012
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile (vezi fișele de evaluare) 20.10-30.11.2012 10.09-24.09.2012
Publicarea rezultatelor expertizei 03.12.2012 24.09.2012
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT 30.12.2012 01.10.2012
Contractarea

02.01.2013-

31.01.2013

 
Începerea derulării proiectului 02.01.2013  

Formular pentru propuneri de proiecte de cercetare științifică fundamentală, de cercetare științifică aplicativă

Formular de aplicare pentru Concepții de Programe de Stat

Formular pentru propuneri de proiecte de procurare a echipamentului științific

Formular pentru propuneri de proiecte independente pentru tinerii cercetători

Formular de aplicare pentru manifestări științifice