Concurs pentru funcția vacantă de director adjunct al Agenției pentru Cercetare și Dezvoltare

2016-08-05

1. Denumirea şi sediul instituţiei:
Instituția Publică Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare (I.P. ACD), mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, bir 201.

2. Funcţia vacantă: director adjunct

3. Condiţiile de participare la concurs:

 1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Posedă fluent limba de stat și cel puțin una din limbile de circulație internațională, primordial limba engleză;
 3. Studii superioare, preferabil grad științific de doctor în științe;
 4. Dispune de experiență de muncă de cel puțin 4 ani în unul din domeniile: management/jurisprudență/resurse umane/relații externe/cercetare;
 5. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 6. Este apt din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei;
 7. Nu are antecedente penale şi se bucură de o reputație bună;
 8. Dispune de abilităţi de operare PC.

4. Sarcinile de bază pentru funcția de director adjunct:

 1. Dezvoltă acțiuni de performanță în procesul de administrare a instituției;
 2. Contribuie la desfășurarea activității instituției în modul regulamentar;
 3. Execută și urmărește respectarea legislației în realizarea sarcinilor instituției;
 4. Asigura respectarea normelor în managementul financiar și control, conform legii;
 5. Asigură comunicarea operativă cu partenerii naționali și internaționali ai instituției;
 6. Monitorizează activitatea entităților internaționale relevante și înaintează propuneri pentru participarea în proiecte comune;
 7. Îndeplinește alte sarcini la solicitarea directorului, sarcini în limita calificării sale profesionale sau științifice.

5. Condiţiile de muncă:

 1. Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 2. Directorul adjunct poate fi angajat doar în calitate de cadru titular. Directorul adjunct al IP ACD poate să cumuleze până la 0,5 din norma didactică sau până la 240 ore anual sau până la 0,5 din norma de activitate în cercetare (cercetător științific principal, coordonator, consultant).
 3. Posibilităţi de promovare şi instruire continuă, inclusiv prin comunicare cu mediul academic şi ştiinţifico-didactic naţional şi internaţional.
 4. Conform Codului cu privire la știință și inovare (art. 134, alin. (2) și (5) al Codului cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004):
 • • În organizațiile de drept public din sfera științei și inovării una și aceeași persoană nu poate ocupa funcția de director, de director adjunct sau de secretar științific mai mult de două termene consecutive.
 • • Una și aceeași persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere în organizația de drept public din sfera științei și inovării.

6. Persoanele interesate vor depune dosarul de concurs, care v-a conține:

 1. Cererea de participare
 2. Curriculum Vitae;
 3. Scrisoare de motivație
 4. Copia actului de identitate;
 5. Copia diplomei/lor de studii şi altor certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi/sau de specialitate;
 6. Copia carnetului de muncă;
 7. Copia livretului militar (dacă posedă);
 8. Copia certificatului de cunoaștere a limbilor străine;
 9. Orice alte documente ce certifică capacitatea profesională.

7. Modalitatea depunerii documentelor:

Dosarul de concurs se depune personal la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1, biroul 201 sau se expediază la adresa electronică: institutia.acd@gmail.com. Pentru întrebări legate prezentul anunț a se utiliza adresa electronică menționată mai sus sau nr. tel. 022 272339).

8. Data limită de depunere a cererilor - 12 august 2016.

9. Comisia de concurs în următoarea componență:
dr. Viorica BOAGHI - președintele comisiei;
Igor SEROTILA - membrul comisiei;
Vasile PUȘCAȘ - secretarul comisiei.

10. Persoanele eligibile vor fi invitate pentru interviu. La interviu se prezintă originalul documentelor.

Bibliografie:
1. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial 125-129/663, 30.07.2004;
2. Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015 // Monitorul Oficial 306-310, 13.11.2015;
5. Legea cu privire la conflictul de interese nr 16 din 15.02.2008 // Monitorul Oficial 94-96/351, 30.05.2008
6. www.asm.md, www.cce.asm.md, www.cfcfa.asm.md