APEL DE CONCURS a proiectelor de cercetare comune moldo-ucrainene pentru perioada 2014-2015

2013-04-04

APEL COMUN DE PROIECTE
Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucrainei

I. Date generale
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovării şi Informatizării a Ucarinei (ANŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, încheiat la data de 20 martie 1993.
Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică din Republica Moldova şi cel din Ucraina în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi.

Se anunţă concurs de proiecte de cercetare în următoarele domenii de cercetare:

 1. Tehnologiile de informare şi comunicare
 2. Materiale noi
 3. Biotehnologii
 4. Nanotehnologii
 5. Energia şi eficacitatea energiei
 6. Medicina şi Farmaceutica
 7. Ocrotirea mediului

La concurs se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de colective de cercetători ştiinţifici din Republica Moldova şi Ucraina, ce prezintă interes pentru comunitatea ştiinţifică şi au ca scop dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi cercetărilor, care prin metodele sale de executare manifestă o importanţă ştiinţifică şi practică majoră, precum şi măsuri speciale pentru eficientizarea mobilităţii, schimbului de experienţă şi accesul la infrastructura de scară medie şi înaltă, cu scopul de a promova mobilitatea cercetătorilor şi a stimula dezvoltarea pe termen lung a colaborării ştiinţifice şi de cercetare.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europene, prioritatea de bază pentru participarea la acest concurs este:

 • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
 • elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-Cadru 7 al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

În conformitate cu Protocolul comisiei mixte moldo-ucrainene privind cooperarea ştiinţifică- tehnologică din 7 martie 2013, la concursul anunţat în 2013 vor fi acceptate proiectele comune ale cercetătorilor din Moldova şi Ucraina pentru perioada 2014-2015 după cum urmează:

Termenul de aplicare la concurs: 22 aprilie -31 mai 2013;

Expertizarea proiectelor- iulie-august 2013;

Schimbul de informatie porivind rezultatele expertizei- septembrie 2013;

Selectarea proiectelor pentru finanţare- octombrie- noiembrie 2013;

Cercetătorii din Moldova prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în acest Apel pentru propuneri, iar cercetătorii din Ucraina prezintă propunerile on-line la Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovaţiilor şi Informatizării a Ucarinei, în conformitate cu regulile şi condiţiile de scriere a propunerii impuse de către.

Perioada derulării proiectului este de pîna la 24 luni. Costul unui proiect nu va depăşi suma de 100 mii lei (50 mii lei anual), pentru perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembie 2015. În cadrul concursului vor fi susţinute 10 proiecte. Părţile vor contribui în mod egal la finanţarea programului în limetele fondurilor disponibile.

În atenţia cercetătorilor!

Examinati cu deosebită atenţie p. 8 şi p. 9 al Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012).

Data limită de înaintare a propunerilor este 31 mai 2013.

Finanţarea proiectelor se va efectua în baza rezultatelor evaluării, selectării şi coordonării între Parţi (AŞM-ANŞIIU), în conformitate cu normele şi regulile stabilite. Decizia de susţinere financiară a proiectelor se ia în comun de către Părţi.

În cadrul acestor proiecte vor fi organizate ateliere de lucru, seminare ştiinţifice comune, pe teme specifice cu participarea oamenilor de ştiinţă din fiecare ţară. Numărul maxim de seminare comune urmează să fie finanţate nu mai mult de două ori pe an.

II. Cerinţele Programului

A. Criterii de eligibilitate

 • Conducătorul de proiect şi membrii colectivului ştiinţific din Moldova trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi ai Republicii Moldova, care vor locui în Republica Moldova pe tot parcursul derulării proiectului;
 • Conducătorul de proiect şi membrii colectivului ştiinţific din Ucraina trebuie să fie cetăţeni sau rezidenţi permanenţi ai Ucrainei care vor locui în Ucraina pe întreaga perioadă a proiectului;
 • Participantul poate apela în calitate de Conducător de proiect doar într-o singură propunere înaintată la acest concurs;
 • Colectivul de cercetători din Moldova poate include nu mai mult de 10 persoane, din care minimum 30% sînt tineri cercetători pînă la 35 ani;
 • Conducătorul de proiect şi membrii colectivului din Moldova trebuie să fie afiliaţi unei universităţi sau instituţii de cercetare acreditate în domeniul ştiinţei.

B. Conţinutul propunerii

1. Fişa proiectului (Formularul A): conţine informaţia generală despre propunere, conducătorul de proiect şi instituţia din Moldova, conducătorul de proiect şi instituţia din Ucraina.

2. Rezumatul şi descrierea proiectului (Formularul B)
În rezumatul proiectului (maximum 0,5 pagină) relataţi pe scurt toate aspectele proiectului, specificînd obiectivele, metodele şi rezultatele preconizate.

Indicaţi cuvintele-cheie, care figurează mai des în textul proiectului (5-7 cuvinte).

Descrierea proiectului trebuie să includă obiectivul(ele) concret(e) trasat(e) pentru soluţionarea problemei în cauză; problema ştiinţifică spre soluţionarea căreia este orientat proiectul; actualitatea problemei în domeniul de cercetare propus; gradul de noutate şi originalitate a obiectivului(elor) trasat(e); cooperarea internaţională; metodele şi modurile de abordare propuse;

La p.12.2.3. “Cooperarea Internaţională” de specificat următoarele poziţii:

 • Experienţa participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
 • Elaborarea proiectelor ştiinţifice noi pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale pe durata implementării proiectelor comune de cercetare;
 • Participarea la evenimentele ştiinţifice internaţionale şi/sau dacă este prevăzută organizarea evenimentelor ştiinţifice internaţionale în perioada derulării proiectului;
 • Elaborarea publicaţiilor comune şi publicarea lor în revistele cu impact;
 • Cum va fi continuata cooperarea cu echipa din Ucraina după finisarea proiectului.

3. Echipa de cercetare şi infrastructura (Formularul C). Se recomandă includerea în echipa de proiect a tinerilor cu vîrsta de pînă la 35 ani în proporţie de cca 30%.

4. Planul de realizare a activităţilor din cadrul proiectului pentru anii 2014-2015 (Formularul D) include planurile de realizare, rezultatele anticipate, inclusiv impactul ştiinţific şi economic al acestora. Domeniile posibile de aplicare a rezultatelor cercetărilor;

5. Devizul de cheltuieli (Formularul E) cu descifrările cheltuielilor.

6. Acordul privind protecţia proprietăţii intelectuale (Formularul F, va fi completat după anunţarea rezultatelor concursului)
După anunţarea rezultatelor concursului, organizaţiile-executoare din Republica Moldova şi Ucraina vor încheia un Acord privind protecţia proprietăţii intelectuale.

C. Înaintarea propunerii (MD)
Cercetătorii din Moldova urmează a înainta propunerile de proiecte la Centrul Proiecte Internaţionale pînă la data de 31 mai 2013, ora 17:00 în modul următor:

 • Două exemplare pe support de hîrtie semnate în original în limba de stat;
 • Rezumatul proiectului în limba rusă şi în limba engleză;
 • Versiunea electonică a propunerii trebuie expediată prin sistemul electronic “Expert-online” la adresa: www.expert.asm.md. În sistem se completează Fişa proiectului în limba de stat la care se anexează versiunea electronică a proiectului în limba de stat şi în limba rusă. Telefon de contact: 022-73-87-72.

Propunerile pe suport de hirtie trebuie prezentate la Centrul Proiecte Internaţionale.

Depunerea Propunerilor De Proiecte (UCRAINA)

Directorii de proiect din Ucraina vor depune propunerile la Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovaţiilor şi Informatizării a Ucrainei utilizându-se platforma de depunere on-line.

D) Contacte:

Centrul Proiecte Internaţionale

Lidia Vîrţan, vicedirector
Tel. 022274534
e-mail-
lidia.virtan@gmail.com

Victoria Lisnic, economist
Tel. 022274534
e-mail-
victorialisnic08@yahoo.com

Agenţia Naţională pentru problemele Ştiinţei, Inovaţiilor şi Informatizării a Ucrainei

Kozorez D.Б
Tel: 380442878227

e-mail- kozorez@dknii.gov.ua

Formular