Notă informativă pentru Guvern. Propunerile savanţilor în vederea prevenirii şi diminuării consecinţelor inundaţiilor

2010-07-09

Pericolul inundaţiilor este unul foarte actual pentru Republica Moldova. Astfel de situaţii cu multe prejudicii, similare anului 2008, riscă să se repete în continuare dacă nu vor fi întreprinse un şir de măsuri.

Pentru Moldova sunt caracteristice două tipuri de inundaţii: provocate de râurile transfrontaliere (Nistru, Prut ) şi cele locale, provocate de deversări pe râurile mici, lacuri, heleştee. Cu regret, actualmente, în R. Moldova nu există un cadastru statal sau un registru adecvat cu caracteristicile hidrologice ale bazinelor acvatice în baza cărora se elaborează măsuri pentru prevenirea calamităţilor naturale.

În vederea susţinerii activităţilor de prevenire a consecinţelor inundaţiilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei este deschisă pentru colaborare cu autorităţile responsabile, luând în considerare faptul că în cadrul instituţiilor subordonate AŞM activează cei mai de vază specialişti şi savanţi în domeniul monitoringului resurselor de apă, care sunt consolidaţi în cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor” al AŞM.

Propunem în continuare măsurile ce se impun pentru prevenirea prejudiciilor cauzate de declanşarea viiturilor şi suportul Academiei de Ştiinţe a Moldovei în acest scop:

Este necesară crearea unui Centru naţional de monitorizare a inundaţiilor, care va avea ca sarcină stocarea informaţiei operative privind situaţia excepţională parvenită de la instituţiile responsabile şi coordonarea tuturor activităţilor în acest sens. Necesitatea creării unui asemenea centru se impune din cauza lipsei unei colaborări coerente dintre instituţiile responsabile. Venim cu propunerea ca Centrul dat să fie creat în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei”.

Este necesară evaluarea zonelor inundabile şi a potenţialului inundabil pe râurile Nistru şi Prut, precum şi pe râurile mici, pe care se pot declanşa inundaţii interne. Din cadrul Academiei de Ştiinţe pot participa specialişti de la Institutul de Ecologie şi Geografie şi Institutul de Geologie şi Seismologie.

Perfectarea si continuarea elaborării “Schemei de protecţie a localităţilor populate împotriva inundaţiilor” a Institutului de proiectare “Acvaproiect”, aprobată prin Hotărârea Guvernului în anul 2000.

Prelevarea regulată a probelor de apă în zonele inundate pentru monitorizarea situaţiei de poluare. Academia de Ştiinţe dispune de metode şi posibilităţi moderne de efectuare a analizelor probelor de apă după diverşi parametri incluşi în Directiva UE privind apa. Între instituţiile care au experţi pentru efectuarea unui asemenea monitoring menţionăm: Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de Geologie şi Seismologie, Institutul de Chimie, catedra Chimie Industrială şi Ecologică a Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM.

Cercetarea şi proiectarea pentru reconstrucţia şi fortificarea locurilor slabe ale digurilor de protecţie. După scăderea apelor va fi necesară pomparea apelor din beciurile, curăţarea fântânilor de mină ş.a. Activitatea de proiectare poate fi efectuată de institutul de proiectare a sistemelor de gospodărire a apelor “Acvaproiect”.

Implementarea modelului undei viiturilor. În cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor” se elaborează modelul cinematic al undelor de viitură şi riscurilor de inundaţii pe râurile Moldovei cu aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne. Activitatea dată necesită investiţii suplimentare pentru procurarea softului licenţiat de peste hotare. În calitate de instituţii responsabile de gestionarea modelului propunem Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM şi Agenţia „Apele Moldovei”.

Este strict necesară asigurarea schimbului informativ privind situaţia la zi dintre Republica Moldova, România şi Ucraina. În acelaşi timp, este obligatorie stabilirea relaţiilor de colaborare cu aceste ţări privind cadastrul apelor, monitoringul calităţii apelor de tranzit în afara perioadelor de pericol de inundaţii. Această colaborare poate fi asigurată prin crearea centrelor comune de monitorizare. Din partea R. Moldova este necesară participarea experţilor de la Academia de Ştiinţe, Ministerul Mediului, Centrul de Sănătate Publică, Serviciul de Stat „Hidrometeo”.

Pentru prevenirea inundaţiilor pe râurile transfrontaliere este necesară semnarea acordului între Ucraina-R. Moldova-România privind monitorizarea, prognozarea şi valorificarea durabilă a ecosistemelor acvatice (inclusiv restabilirea programelor internaţionale de cercetare în bazinele hidrografice ale fl. Nistru şi r. Prut).

În cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost creat un grup de lucru care va efectua prelevarea probelor de apă din zonele inundate şi analiza lor după parametrii fizico-chimici, biologici, hidrochimici şi va prezenta rezultatele obţinute în vederea efectuării unui monitoring adecvat al calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din zonele inundate sau cu pericol de inundaţii.


La elaborarea propunerilor au participat:

Gheorghe DUCA, academician, preşedintele AŞM
Teodor FURDUI, academician, prim-vicepreşedintele AŞM
Orest MELNICIUC, dr. hab., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Elena ZUBCOV, dr. hab., Institutul de Zoologie al AŞM
Viorica GLADCHI, dr. conf., decan al Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică
Constantin MORARU, dr., Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Oleg BOGDEVICI, dr., Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nicolae ARNĂUT, dr., Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Victor BUJAC, administratorul “Direcţiei Baziniere de Gospodărire a Apelor”, Agenţia “Apele Moldovei”


Chişinău, 8 iulie 2010